مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]
Passionate Love in intimate Relations. By: Hatfield‚.‚& Raspon‚R.L
به کسی که همین الان او را خیلی دوست دارید فکر کنید (اگر الان کسی را دوست ندارید، به کسی که در گذشته او را دوست دارید فکر کنید. اگر هرگز کسی را دوست نداشته اید، به کسی فکر کنید که به این مقصود به او نزدیک شدید) سعی کنید شدت احساس خود را در هریک از گویه های زیر مشخص کنید.
کاملا حقیقت دارد=9 ، 8، 7 ، 6 ،5( نسبتا حقیقت دارد) ، 4، 3، 2 ، 1= به هیچ وجه حقیقت ندارد.
1.        من عمیقا احساس نومیدی خواهم کرد اگر ...... مرا ترک کند.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
2.        گاهی اوقات احساس می کنم نمی توانم افکارم را کنترل کنم؛ آن ها یک میل شدید نسبت به ...... هستند.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
3.        احساس خوشحالی می کنم وقتی کاری انجام می دهم که ...... را خوشحال کند.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
4.        من ترجیح می دهم با ...... باشم تا کس دیگر.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
5.        من حسادت خواهم کرد اگر فکر کنم که ...... عاشق کس دیگر شده است.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
6.        من مشتاقم همه چیز را درباره ...... بدانم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
7.        من ...... را با همه جسم ، روح و ذهنم می خواهم .
9 8 7 6 5 4 3 2 1
8.        من میل بی پایان برای علاقه...... دارم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
9.        برای من ، ...... شریک رمانتیک و تمام عیار است.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
10.    احساس می کنم وقتی ...... به من دست می زند، واکنش نشان می دهم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
11.    ...... همیشه در ذهن من ظاهر می شود.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
12.    من می خواهم...... مرا بشناسد، افکارم ، ترس هایم و امیدهایم را.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
13.    من مشتاقانه در انتظار علائم نشان دهنده تمایل ...... به خودم هستم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
14.    من دارای جاذبه نیرومندی برای ...... هستم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1
15.    من فوق العاده افسرده می شوم ، وقتی درباره ...... کارها خوب پیش نمی رود.ک
9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دارای رتبه درصدی است ، که مربوط به ایران نیست.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.