آزمون ضرب المثل ها

آزمون ضرب المثل ها
Proverbial Test
حمزه گنجی
در این زیر 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیحترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد معطل نشوید ، چون بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید .
1-     زیر پای کسی نشستن :
‌أ-        با گفتار دروغ فریفتن
‌ب-    زیر پای کسی را کشیدن
‌ج-     با مهارت راز پرسیدن
‌د-      با خطر روبه رو کردن
 
2-     زنگوله پای تابوت است :
‌أ-        بی کس و کار است
‌ب-    بی پدر و مادر است
‌ج-     کودک خردسال پیرمرد است
‌د-      در انتظار مرگ نشسته است
 
3-     آب که آمد تیمم برخاست :
‌أ-        چون که اصل آمد بدل را ارزش نیست
‌ب-    تیمم باطل است آنجا که آب است
‌ج-     آب مایه پاکیزگی انسان است
‌د-      تیمم در فقدان آب لازم است
 
4-     از دماغ فیل افتادن :
‌أ-        پر طمع بودن
‌ب-    متکبر بودن
‌ج-     ناراضی بودن
‌د-      مشکل پسند بودن
 
5-     آب با غربال پیمودن :
‌أ-        کاری عبث کردن
‌ب-    سخت تلاش کردن
‌ج-     ضد و نقیض گفتن
‌د-      بهانه در آوردن
 
6-     آب را گل آلود کردن :
‌أ-        در کارها کارشکنی کردن
‌ب-    به دنبال فرصت گشتن
‌ج-     بازار آشفته خواستن
‌د-      مردم را اذیت کردن
 
7-     خانه ای را که دو کدبانوست ، خاک تا زانوست :
‌أ-        کار مشترک فایده ندارد
‌ب-    تنهایی فقط خدا را سزاست
‌ج-     یک دست صدا ندارد
‌د-      در یک ده دو کدخدا نمی شود
 
8-     کباب ، پخته نگردد مگر به گردیدن :
‌أ-        انسان را مسافرت می سازد
‌ب-    نابرده رنج گنج میسر نمی شود
‌ج-     تا زحمت نکشی آش نمی خوری
‌د-      بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
 
9-     بخت در بازار نفروشند :
‌أ-        خوشبختی هرکس مال خود اوست
‌ب-    خوشبختی قابل فروش نیست
‌ج-     خوشبختی هرکس در دست خود اوست
‌د-      خوشبختی به شانس فرد وابسته است
 
10-آسوده کسی که خر ندارد :
‌أ-        آسوده منم که خر ندارم
‌ب-    هرکه تهی کیسه تر آسوده تر
‌ج-     هرکه بامش بیش برفش بیشتر
‌د-      هرکس مهمان عمل خویش است
 
11-از این شاخ به آن شاخ پریدن :
‌أ-        تظاهر به درستکاری کردن
‌ب-    سخنان نسنجیده گفتن
‌ج-     تند و سریع تصمیم گرفتن
‌د-      هر لحظه سخن را عوض کردن
 
12-سگ صاحبش را نمی شناسد :
‌أ-        واقعا شیر توشیر است
‌ب-    هرج و مرج و بی نظمی است
‌ج-     جای سوزن انداختن نیست
‌د-      سگ در خانه صاحبش شیر است
 
13-ظاهر و باطنش یکی است :
‌أ-        بی ریا و یک روست
‌ب-    بی عیب ونقص است
‌ج-     رنگش را ببین حالش را بپرس
‌د-      از کوزه همان برون تراود که دراوست
 
14-دختری را که مادرش تعریف کند برای دائیش خوب است :
‌أ-        دختر به تو می گویم، عروس تو بشنو
‌ب-    مشک آن است که خود ببوید
‌ج-     اقوام معمولا عیب یکدیگر را می پوشانند
‌د-      هر کسی را که تعریف کنند حتما عیبی دارد
 
15-شتر دیدی ندیدی :
‌أ-        دروغ شاخ دار نگفتن
‌ب-    گذشت و بخشش داشتن
‌ج-     دیده را ندیده انگاشتن
‌د-      اسرار بزرگ را پنهان کردن
 
16-شاخ به شاخ شدن :
‌أ-        رو به رو ایستادن
‌ب-    رو به رو در آمدن
‌ج-     دشمنی کردن
‌د-      مجادله کردن
 
17-سیب زمینی است :
‌أ-        بی خیال است
‌ب-    کم روست
‌ج-     بی کس و کار است
‌د-      بی غیرت است
 
18-در پوست نگنجیدن :
‌أ-        خیلی مغرور و متکبر شدن
‌ب-    از دنیا و اجتماع راضی شدن
‌ج-     از رسیدن به آرزو شاد شدن
‌د-      بسیار چاق و فربه شدن
 
19-مرد را کار ، کار را مردان :
‌أ-        کار نیکو کردن از پر کردن است
‌ب-    هرکسی را بهر کاری ساختند
‌ج-     مردها با زن ها تفاوت دارند
‌د-      همه چیز را همگان دانند
 
20-مرد آن است که لب بندد و بازو گشاید :
‌أ-        دوصد گفته چون نیم کردار نیست
‌ب-    عیب کلام زودتر معلوم می شود
‌ج-     کم گوی و گزیده گوی چون در
‌د-      پر حرفی شایسته انسان نیست
 
21-دیوارش کوتاه است :
‌أ-        ناقص العقل است
‌ب-    ضعیفتر از همه است
‌ج-     بضاعت مالی ندارد
‌د-      مردمی و بدون غرور است
 
22-کار استاد را نشانی دیگر است :
‌أ-        کار هر کس نیست خرمن کوفتن
‌ب-    استاد و شاگرد تفاوت دارند
‌ج-     باید کارهای پخته انجام داد
‌د-      باید کار را به کاردان سپرد
 
23-پنج انگشت برادرند، برابر نیستند :
‌أ-        بین انسان ها تفاوت وجود دارد
‌ب-    برخی کوچک و برخی درشت اند
‌ج-     برخی ثروتمند و برخی فقیرند
‌د-      برادر بودن دلیل برابر بودن نیست
 
24-شاخ و شانه کشیدن :
‌أ-        بزرگ شدن
‌ب-    بی اعتنایی کردن
‌ج-     رها کردن
‌د-      تهدید کردن
 
25-شتر سواری دولا دولا نمی شود :
‌أ-        هر خلافی آشکار شدنی است
‌ب-    ریا و تفوا جور در نمی آیند
‌ج-     خلاف بزرگ پنهان نمی ماند
‌د-      شتر را با ملاقه آب نمی دهند
 
گنجی ، حمزه . روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی) . انتشارات ساوالان
نظر کارشناسی این پایگاه : تست در نوع خود کاری بسیار ارزنده است . متاسفانه این سایت هیچ نوع اطلاعی از شواهد علم روان سنجی در مورد این تست ندارد .