رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم

رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم
Personal Relationship with God
این مقیاس یه شرطی کاربرد دارد که بگویید شما چگونه هر کدام از رفتارهای زیر را به تناوب انجام می دهید. این موضوع بسیار دارای اهمیت است که شما پاسخ خود را بر مبنای این که هر چند وقت یک بار انجام می دهید، پایه ریزی کنید؛ نه این که هر چند وقت فکر کنید که باید این رفتارها را انجام دهید:
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که چقدر یا هر چند بار آن هارا انجام می دهید ، پاسخ دهید . دفعات انجام را با مقیاس زیر مشخص کنید :
همیشه ، مکررا، گهگاه، به ندرت ، خیلی به ندرت ، هرگز ]
1. من در ایمانم با دیگرانی که مسیحی نیستند، سهیم هستم.
2. من بیشتر وقتم را در گروه مسیحیان دیگر صرف می کنم.
3. من دوستان یا آشنایانم را برای دیدن کلیسایم دعوت می کنم.
4. من برای چیزهای خوب در زندگیم، خدا را شکر می کنم.
5. من دعا می خوانم.
6. من در مسائل زندگیم از خدا راهنمایی می خواهم.
7. من انجیل را می خوانم.
8. من در کلیسا حضور پیدا می کنم.
9. من برای افرادی که از نظر عاطفی نیاز به کمک دارند، دعا می کنم.
10. من برای گروه ها یا سازمان هایی که عضو آن ها هستم دعا می کنم ( مانند کلیسایم، کشورمو مثل اینها).
11. من برای مردمی که می دانم مسیحی نیستند دعا می کنم.
12. من در گروه های انجیل خوانی شرکت می کنم.
13. من داوطلبانه برای فعالیتهای کلیسا وقت می گذارم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی نگرش دین دار مسیحی در زمینه ارتباط با خداوند است .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.