پرسشنامه دین داری

پرسشنامه دین داری
Piety Questionnaire
این آزمون، غایت دین داری شما را که ممکن است در باور دینی تان؛ متجلی باشد می سنجد. لطفا هر یک از آیتم ها[عبارات] زیر را خوانده و انطباق آن با شخصیت خود را مشخص کنید. برای هر آیتم بهترین را علامت بزنید. اگر در پاسخگویی به هر آیتم [عبارت] تردید دارید، اولین عددی را که به ذهنتان رسید آن را علامت بزنید.
[ اصلا این طور نیست =1 ...2 ...3 ... 4=تاحدودی این طور است ... 5 ... 6 .... 7= کاملا این طور است ]
1. هدف عینی من از اعمال دینی رسیدن به رستگاری است.
2. دلیل مذهبی بودن من ساختن دنیای بهتر برای زندگی است.
3. هدف اصلی من از دین داری به دست آوردن موهبت الهی است.
4. یکی از انگیزه های دینداری من رهایی از زنج است.
5. یکی از منافع دینداری من این است که خداوند مرا در مشکلاتم یاری خواهد داد.
6. منفعتی که در دینداری دنبال آن هستم، احساس قدرت و اطمینان شخصی است.
7. یک دلیل عمده دینداری من انجام تکلیف الهی برای زندگیم می باشد.
8. یکی از اهداف دینداری من خارج شدن از انزوا و عضویت در جامعه مومنین است.
9. یکی از منافع دینداری من کسب بینش عمیق تر نسبت به حقیقت دینی است.
10. در مذهبی بودن دنبال آرامشی هستم که زمانی ممکن است مورد نیاز باشد.
11. یکی از اهداف دینداری من کسب بینش عمیق تر نسبت به حقیقت دینی است.
12. در مذهبی بودن دنبال آرامشی هستم که زمانی ممکن است مورد نیاز باشد.
13. با مذهبی بودن به دنبال کسب راهنمایی در تصمیم گیری های سخت هستم.
14. مهمترین پاداش من از دینداری، غلبه بر رنج، محنت و عاقبت به خیر شدن است.
15. قصد اولیه من از دینداری این است که شخص بهتری بشوم.
16. منظور اصلی من از عمل دینی همسویی با اراده الهی است.
17. یکی از منافعی که در دینداری چستجو می کنم [یافتن] احساس مثبت تری نسبت به خودم است.
18. دلیل اساسی من از دینداری مصون ماندن از عذاب اخروی است.
19. یکی از اهداف دینداری من جلوگیری از انگیزه های ناخواسته و کنترل تصورات شخصی ام در زندگی می باشد.
20. اعتقادات دینی ام نیرو بخش نیستند.
21. من در دینداری به دنبال ارامش خاطر هستم.
22. یک انگیزه ام از دین داری ، خلوت با خدا است.
23. هدف من از دینداری این است که چه چیزی در زندگی واقعا ارزشمند و چه چیزی ارزشمند نیست.
24. به خاطر این دیندارم که ترس از مرگ کمتری داشته باشم.
25. منفعت اساسی که از دینداری دنبال می کنم، به دست آوردن دوستی دائمی با خدا است.
26. یکی از منافع دینداری که دنبال آن هستم، آزادی در زندگی بر اساس دستورات الهی است.
27. یکی از انگیزه های اصلی من از دینداری بخشش گناهان من است.
28. یک دلیل عینی دینداری من ، پرکردن خلاء زندگی است.
29. یکی از دلایل عینی دینداری من کسب فلسفه خوشبینانه و گرفتن انرژی در زندگی است.
30. با دیندار بودن [به] دنبال افزایش احترام به خودم نیستم.
31. یکی از چیزهایی که در دینداری به دنبال آن هستم، معنا و غایت زندگی است.
32. یکی از اهداف دینداری من وحدت روحی در ارتباط با دیگران است.
33. در دینداری من دنبال دانستن این که چه چیزی در زندگی مهم است، هستم.
34. یکی از اهداف دینداری من جمع نمودن تمامی ارزش های معنوی در زندگی روزانه ام می باشد.
35. یکی از منافع دینداری که دنبالش می باشم، کمتر شدن ترس بعد از زندگی است. [ احتمالا ترس از زندگی پس از مرگ مورد نظر است].
36. با دینداری می خواهم احساس ناامیدی را کمتر کنم.
37. هدف اصلی من از دینداری شناخت خدا است.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است. بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.