مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس رابطه رمانتیک
The Romantic Relationship Scale
Berscheid. E ‚Attridge‚ M & Sprecher‚ S
چقدر رمانتیک هستید ؟ 31 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
6= کاملا موافق 5= تقریبا موافق 4= اندکی موافق 3= اندکی مخالف 2= تقریبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- حضور "......." ، هر کاری را لذت بخش تر می کند .
2- "......." تقریبا فرد ایده آل من است .
3- خیلی خوش شانس بودم که با "......." دوست شدم .
4- وقتی باهم نیستیم ، دوست دارم که "......." پیشم باشد .
5- رابطه من با "......." به زندگیم جهت و هدف بیشتری داده است .
6- بیشتر به کارم فکر می کنم تا به "......."
7- اگر رابطه ام با "......." قطع شود ، برای مدت طولانی افسرده خواهم شد .
8- اگر به "......." نرسم ، به راحتی می توانم کس دیگری را جایگزین وی نمایم .
9- رابطه من با "......." ، ارزش بیشتری به زندگی من بخشیده است .
10- من واقعا به "......." نیاز ندارم .
11- من "......." را دوست دارم .
12- من خیلی به "......." وابسته هستم .
13- از دوستی با "......." خیلی احساس غرور می کنم .
14- دوست دارم که "......." رازهایش را با من در میان بگذارد .
15- من خیلی به "......." فکر می کنم .
16- دوست دارم که "......." به من بگوید :"دوستت دارم ".
17- در رابطه با "......." ، احساس امنیت زیادی می کنم .
18- "......." فرد نسبتا مرموزی است .
19- اغلب با خودم فکر می کنم که واقعا "......." چقدر به من علاقه دارد .
20- بعضی اوقات آرزو می کنم کاش این قدر به "......." علاقمند نبودم .
21- می ترسم آن قدر که "......." به من علاقه دارد ، او به من علاقه نداشته باشد .
22- برای من دشوار است که از "......." سر در بیاورم .
23- حرف هایی را که قرار است با "......." داشته باشم ، تجسم می کنم .
24- سعی می کنم پیش از صحبت با "......."، آن چه که می خواهم به او بگویم ، قبلا در نظر بگیرم.
25- "......." به اندازه کافی به من توجه دارد .
26- اگر "......." دوستی از جنس مخالف پیدا کند ، من احساس ناراحتی می کنم .
27- من بیشتر به "......." نیاز دارم تا او به من .
28- "......." علت برخی از بدترین افسردگی های من بوده است .
29- رابطه من با "......." ، پایدار و رضایت بخش است .
30- بین من و "......." اختلاف اندکی وجود دارد .
31- می ترسم مهر و محبت "......." را از دست بدهم .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388