مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید .
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان
1.       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم .
ص
غ
2.       اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم .
 
 
3.       اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .
 
 
4.       هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .
 
 
5.       گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .
 
 
6.       وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .
 
 
7.       همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .
 
 
8.       طرز نشستن من بر سر میز غذا ، چه در رستوران و چه در خانه ، یکسان است .
 
 
9.       اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید ، این کار را انجام می دهم .
 
 
10.   بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم .
 
 
11.   دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم .
 
 
12.   در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم ، حتی اگر حق با آن ها باشد .
 
 
13.   مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم .
 
 
14.   اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم .
15.   برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم .
 
 
16.   همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم .
17.   همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم .
18.   برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم .
19.   گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن ، انتقام بگیرم .
20.   وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم .
21.   همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند .
22.   گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد .
23.   گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم .
24.   هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود .
25.   اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد .
26.   هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده ، دشمنی نکرده ام .
27.   بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم ، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم .
28.   گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم .
29.   هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم .
30.   گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند ، عصبانی می شوم .
31.   هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم .
32.   گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند .
33.   هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند .