مقیاس خود اثر بخشی

مقیاس خود اثر بخشی
چقدر تاثیر گذار هستید ؟ 23 ماده

The Self-Efficay Scale

Sherer‚ Mark & Maddux‚ James
جمله های زیر احساسات و واکنش های افراد را در موقعیت های مختلف توصیف می کنند . هر جمله را با دقت بخوانید و مشخص کنید که تاچه حد با هر جمله موافق هستید . برای این کار از یک مقیاس 14 درجه ای استفاده کنید که در آن 1 نشان دهنده "کاملا مخالف" و عدد 14 نشان دهنده "کاملا موافق" است.
1- وقتی برنامه ریزی می کنم ، مطمئن هستم که از عهده انجام کار آن بر می آیم .
2- یکی از مشکلات من این است که آن موقع که باید ، کار را انجام نمی دهم .
3- اگر نتوانم کاری را در نوبت اول انجام دهم ، آن قدر تلاش می کنم که بتوانم آن را انجام بدهم .
4- وقتی اهدافی مهم برای خود تعیین می کنم ، به ندرت به آنها دست پیدا می کنم .
5- کارها را ناتمام رها می کنم .
6- از مواجهه با مشکلات خودداری می کنم .
7- اگر چیزی خیلی پیچیده به نظر برسد ، حتی زحمت امتحان کردن آن را نیز به خود نمی دهم .
8- وقتی مجبور باشم کار ناخوشایندی را انجام دهم ، آن قدر آن را پی گیری می کنم تا به پایان برسانم .
9- وقتی تصمیم می گیرم کاری را انجام دهم ، بی درنگ آن را انجام می دهم .
10- وقتی دارم چیر جدیدی یاد می گیرم ، اگر از همان اول موفق نشوم ، زود آن را رها می کنم .
11- وقتی مشکلان پیش بینی نشده ای اتفاق می افتد ، به خوبی با آنها مواجه می شوم .
12- از تلاش برای آموختن چیزهای جدیدی که سخت به نظر می رسند ، خودداری می کنم .
13- شکست باعث می شود سخت تر تلاش کنم .
14- به توانایی خود در انجام کارها ، اطمینان ندارم .
15- من شخصی متکی به خود هستم .
16- به راحتی دلسرد می شوم .
17- به نظر می رسد قادر نباشم با اکثر مشکلاتی که در زندگی پیش می آید ، مقابله کنم .
18- برایم دشوار است که دوستان جدیدی پیدا کنم .
19- اگر از کسی خوشم بیاید ، به جای این که منتظر شوم او به سراغ من بیاید ، من به سراغ او می روم .
20- اگر از کسی خوشم بیاید ولی دوست شدن با او دشوار باشد ، زود او را رها می کنم .
21- اگر با کسی دوست شوم که نسبت به من بی اعتنایی کند ، زود دلسرد نمی شوم .
22- در مناسبت های اجتماعی ، نمی توانم به خوبی خودم را اداره کنم .
23- من دوستان خودم را به خاطر توانایی هایی که در دوست یابی دارم ، پیدا کرده ام .
( ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388)