مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره آموزشی ، درمانی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نشانی : تهران بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان پارس - ساختمان 146

تلفن : 88966861

http//fep.sbu.ac.ir