الگوی پنج عاملی شخصیت

الگوی پنج عاملی شخصیت
Robert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personality
این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.
1.     واقع بین
1
2
3
4
5
تخیلی
2.     تنبل
1
2
3
4
5
پرکار و زحمتکش
3.     ایمن
1
2
3
4
5
نا امن
4.     تودار و کم حرف
1
2
3
4
5
مهربان و خونگرم
5.     سنگدل
1
2
3
4
5
دلسوز
6.     راحت
1
2
3
4
5
خجول
7.     عدم همیاری
1
2
3
4
5
همیاری
8.     علاقه کم
1
2
3
4
5
علاقه زیاد
9.     ساکت و خاموش
1
2
3
4
5
پر حرف و وراج
10.بی دقت ، مسامحه کار
1
2
3
4
5
وظیفه شناس
11.خونسرد
1
2
3
4
5
نگران
12.کناره گیر
1
2
3
4
5
دوستانه
13.سنتی و قدیمی
1
2
3
4
5
بدیع و نو
14.بی اراده
1
2
3
4
5
جاه طلب
15.کینه توز
1
2
3
4
5
بخشنده
16.خوش خو
1
2
3
4
5
تندخو
17.کناره گیر (ازجامعه)
1
2
3
4
5
اجتماعی
18.رهاکردن و دست کشیدن
1
2
3
4
5
پشتکار داشتن
19.ترسو
1
2
3
4
5
جسور
20.کج خلق
1
2
3
4
5
مهربان و ملایم
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : تست دارای شواهد علم روان سنجی نیست .