کارنامک (رزومه)

باسمه تعالي
كارنامك ( رزومه(

نام : آرين نام ونام خانوادگي : آراني     متولد : 1332 نام پدر: محمد رضا

مدارك ورشته تحصيلي

كارشناسي : بيمه بازرگاني ، گرايش حقوق ، مدرسه عالي بيمه تهران . 1355

كارشناسي ارشد : سنجش واندازه گيري ، گرايش روان سنجي . 1376

ويژگيهاي شغلي :
·         عضو شورای برنامه ریزی دروس تربیتی تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - از 1387 تا 1391
·         مشاور در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
·         مدرس دروس سنجش و اندازه گيري ، روانشناسي تربيتي ، مقدمات مطالعه ، آسيب هاي رواني در مركز تربيت معلم شهيد بهشتي تهران
·         مشاور معاون هماهنگي سازمان سما ( دانشگاه آزاد اسلامي ) 1384
·           مدرس " پيشگيري بيماريهاي مقاربتي " ايدز و هپاتيت
·         محقق نمونه مراكز تربيت معلم شهر تهران 1383
·         مدرس نمونه مركز تربيت معلم شهيد بهشتي 1382
·         محقق نمونه مركز تربيت معلم شهيد بهشتي 1382
·         كارشناس پژوهشي و آموزشي سازمان بازرسي ونظارت وزارت بازرگاني از سال 1374 -1380
·         مدعو صاحب نظر كميته هاي تخصصي شورايعالي آموزش و پرورش 1379
·         معلم نمونه 1377
·         مدرس اداره كل سنجش و ارزشيابي وزارت آموزش و پرورش از 1377
·         عضو كميسيون تخصصي و شوراي تحقيقات اداره كل آموزش وپرورش شهرتهران از 1371 تا مهر 1376
·         مشاور گروه هاي آموزشي و مشاور معاون آموزشي شهر تهران سال 1375
·         عضو گروه درسي رياضي دوره راهنمايي اداره كل آموزش وپرورش شهرتهران سال 1374
·         عضو يا سرگروه درسي آمار منطقه 16 از سال 1366 تا سال 1372
·         عضو يا سرگروه درسي آمار استان تهران از سال 1368 تا 1372 ( انحلال موقت گروه هاي متوسطه(
·         عضو گروه درسي رياضي وزارت آموزش وپرورش سال 1369
·         همكاري با گروه هاي آموزشي از سال 1361
·         دبير آموزش وپرورش از 1/2/1359

تشويق ها
·         دارنده بيش از بيست تشويق از سطوح گوناگون مديريتي آموزش و پرورش از منطقه تا وزير
·         دارای چهار تشويق از سازمان بازرسي و نظارت

ويژگي هاي مطالعاتي :
·         بررسي نتايج پايه سوم راهنمايي منطقه 16 سال 1368
·         بررسي نتايج پايه سوم راهنمايي منطقه 16 سال 1369
·         بررسي نتايج آزمون هماهنگ آمار خرداد 1369
·         بررسي ، تحليل نتايج پايه هاي تحصيلي ، مناطق اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران از 1370 الي 1373
·         ارائه فرم ارزشيابي سوال امتحاني معلم ساخته در يك مجموعه بيست صفحه اي .
·         ارائه مباحث درسي در مجلات تلاش تا سال 1372 .
·         ارائه متوني متفرقه در مورد آمار ، روش تدريس و يادگيري
·         نگارش مجموعه اي از خطاها و مشكلات سوالهاي امتحاني
·         مشاور در حداقل ده پايان نامه كارشناسي ارشد و تعداد زيادي پژوهش .
·         برقراري و راه اندازي B.B.S كارشناسي تحقيقات اداره كل با حداقل امكانات . با نام پاك 1374
·         اشتراك و برقراري ارتباط رايانه اي اداره كل با مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران .1373
·         تجهيز رايانه اي كارشناسي تحقيقات اداره كل ، تهيه نرم افزار كتابخانه 1373
·         ارائه خدمات مشاوره اي به كارشناسي هاي مختلف شاهد ، امتحانات ، گروه هاي آموزشي ، نظرسنجي و. . .
·         ساخت و اجراي فرم عملكرد آموزش سازماني 1376
·         طراحي ، اجراي بيش از 8 آموزش و آزمون كتاب باز مديران ستادي و استاني سازمان بازرسي و نظارت 1376-1380
·         طراحي و اجراي بيش از 10 آزمون و آموزش كاركنان سازمان بازرسي و نظارت 1374-1380
·         تهيه و تدوين برنامه آموزشي سال 1380 سازمان بازرسي و نظارت
·         تهيه و تدوين مجموعه دانش ها و مهارت هاي پيش نياز و ضمن خدمت ، سازمان بازرسي و نظارت 1380
·         تهيه و تدوين برنامه راهبردي ( استراتژيك ) آموزش هاي سازمان بازرسي و نظارت براي برنامه سوم 1380
·         تهيه و تدوين پروپزال " بررسي دانش ، نگرش معلمان دوره ابتدايي نسبت به شيوه هاي آموزشي و ميزان به كارگيري آن ها " براي يونيسف 1381
پژوهش علمي :
·         بررسي بازار بيمه استان خوزستان 1355
·         بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان جهشي ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل و وزارت متبوع 1371
·         بررسي مناسبت و عدم مناسبت تغيير تاريخ امتحانات سه ماهه دوم ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل 1372
·         بررسي علل تغيير مدرسه دانش آموزان تهراني ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل و وزارت متبوع 1376
·         الگوي بهينه گزينش دانش آموز مدارس نمونه مردمي . به دليل عدم ارائه اطلاعات طرح متوقف شد .
·         اجراي طرح ارزشيابي و نياز سنجي آموزشي - سازمان بازرسي و نظارت - سال 1376
·         تهيه و ساخت ابزار چند عاملي ارزشيابي كارآموزي بدو استخدام - سازمان بازرسي و نظارت 1377
·         شاخص هاي كارايي آموزش و پرورش - روابط بين الملل وزارت آموزش و پرورش 1378
·         ساخت ، اجراي آزمايشي پرسشنامه وضعيت مطلوب و موجود مدير نمونه 1379
·         ساخت پرسشنامه چند وجهي شخصيتي همام 1378
·         بررسي عملكرد آموزش و پرورش دوره ابتدايي در دهه منتهي به 1380
·         مطالعه اي بر فرم كوتاه MMPI پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا 1383
·         تجزيه و تحليل نظرات مجريان طرح آزمايشي " ارزشيابي توصيفي " معاونت آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش 1382
·         تحليل و جمع بندي گزارش اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ( فصل پنجم ) ، معاونت آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش 1383
·         مطالعه اي بر فرم کوتاه MMPI در سال 1385 و تقدير از مديرکل دفتر ارتقا
ارائه مقاله :
·         ارائه مقاله در كتاب تكنولوژي و تكنولوژي آموزشي به همت آقاي مرتضي مجدفر .
·         ارائه مقاله در روزنامه همشهري
·         ارائه مقاله در مجله گزارش با عنوان " ارزشيابي مستمر از آموخته هاي دانش آموزان "
·         ارائه واژه هاي اقتصادي در 32 شماره هفته نامه ناظر وابسته به سازمان بازرسي و نظارت . با بهره گيري فراوان از فرهنگ واژه هاي اقتصادي مرتضي قره باغيان
·         ارائه مقاله در گردهمايي يافته هاي پژوهشي - اهواز
·         ارائه مقاله در گردهمايي يافته هاي پژوهشي - تهران
·         ارائه مقاله در فصلنامه تعليم وتربيت
·         ارائه مقاله در همايش علمي - كاربردي بهبود كيفيت آموزش عمومي با عنوان " نگاهي به درون داد و برون داد آموزش وپرورش تهران "
·         ارائه مقاله در هفته نامه ناظر با عناوين " آموزش سازماني " (1379) و " تصميم گيري اخلاقي " 1380
تاليف
·          تاليف كتابچه " گزارش نويسي و مكاتبات اداري " سازمان بازرسي و نظارت 1376
·          تاليف " درآمدي بر بازرسي ، نظارت ، ارزشيابي " ناشر دنياي هنر 1380
·         تاليف " ارزشيابي فرايندهاي مدرسه " معاونت آموزش عمومي . دفتر آموزش دوره راهنمايي . 1383
·          تالیف پودمان سنجش و اندازه گیری برای دوره تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی – 1385