خودآزمایی و اشنایی با تست" جامعه پسندی"

آزمون جامعه پسندی (مطلوبیت اجتماعی)
توجه : تست آموزشی است.
با پاسخ گفتن به هر یک از ماده آزمون های زیر به نکته ای درباره شخصیتتان پی ببرید. هر جمله را بخوانید، تعیین کنید که آیا در مورد شما درست است یا غلط .
1- قبل از رای دادن ، شرایط و خصوصیات همه نامزدهای انتخاباتی را بررسی می کنم. درست غلط
2- موقعیتهایی بوده است که من از شخصی بهره برداری کرده ام. درست غلط
3- هرگز بشدت از کسی نفرت نداشته ام . درست غلط
4- صرف نظر از آن که با چه کسی صحبت می کنم، همیشه شنونده خوبی هستم. درست غلط
5- اگر بتوانم بدون دادن بلیت وارد سینمایی بشوم و مطمئن باشم که کسی مرا نمی بیند، احتمالا این کار را می کنم. درست غلط
6- هرگاه اشتباهی می کنم، همیشه مشتاقانه به آن اعتراف می کنم. درست غلط
7- گهگاه سعی می کنم بیشتر تسویه حساب کنم تا عفو یا فراموش کنم. درست غلط
8- گاه فکر می کنم که مردم هنگامی که دچار مصیبتی می شوند در واقع مستحق آن بوده اند. درست غلط
9- هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که موجب رنجش احساسات فردی دیگر شوم . درست غلط
حال اجازه دهید نمره تان را جمع بندی کنیم. برای انتخاب هر پاسخ " درست" برای شماره های 1، 3، 4، 6 و 9 یک نمره به خودتان بدهید. برای انتخاب هر پاسخ "غلط" برای شماره های 2، 5، 7، 8 و 10 یک نمره به خودتان بدهید.
هرچه نمره کل شما بالاتر باشد، گرایشتان به آمایه پاسخ یا سبک پاسخی که به "جامعه پسندی" موسوم است، نزدیک تر است. ماده آزمون هایی که فهرست آن در بالا آمده است بخشی از مقیاسی است که "کراون و مارلو" (1964) برای سنجش این گرایش تهیه کرده اند.
این ماده آزمونها به این دلیل انتخاب شدند که هریک از پاسخهایی که در اینجا بر شمردیم باعث می شوند که شما در نظر دیگران خوب جلوه کنید . در واقع ، بدین شیوه که این ماده های آزمون نوشته شده اند، این پاسخ ها باعث می شوند که شما بیش از حد خوب به نظر برسید – بیش از آن که واقعیت داشته باشد- هیچ کس قبل از رای دادن همه چیز را درباره سیاستمداران در نمی یابد؛ هیچ کس همیشه شنونده خوبی نیست ؛ هرکس بعضی اوقات سعی می کند تسویه جساب کند؛ و هرکس گهگاه نفرت شدید را تجربه کرده است. این حداقل استدلالی است که زیربنای تهیه این مقیاس را تشکیل می دهد .
ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375 . صص 101-100
نظر سایت روان سنجی
توجه داشته باشید که این تست آموزشی و فاقد روایی و پایایی گزارش شده است .
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.