مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ "مخالف" بدهید .

یکی از منابع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشرساوالان

گویه موافق مخالف
1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم .    
 2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم .    
 3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم    
 4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم .    
 5- به طور کلی ، از خودم راضی هستم .    
 6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم .    
 7- با در نظر گرفتن همه چیزها ، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام .    
 8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم .    
 9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم .    
 10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم .