مقیاس تایید خویشتن - راتوس

مقیاس تایید خویشتن
« اسپنسر ، ای ، راتوس » 30 ماده
هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید .
3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه ای غلط 2- = غلط 3-= کاملا غلط
1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسور تر از من هستند .
2- به علت کمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم .
3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می کنم .
4- مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم اسیب ببینم .
5- اگر فروشنده ای به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقه من نیست نشان بدهد ، به دشواری می گویم نه !
6- وقتی از من کاری را می خواهند انجام دهم ، می پرسم چرا ؟
7- بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم .
8- سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند ، پیشرفت کنم .
9- واقعیت این است که مردم ، اغلب از من سوء استفاده می کنند .
10- دوست دارم با افرادی که تازه اشنا شده ام و افراد بیگانه وارد بحث شوم .
11- اغلب نمی دانم که در برابر جنس مخالف چه بگویم .
12- در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم .
13- دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بنویسم نه این که مصاحبه شوم .
14- این که بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم .
15- اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند ، معمولا خشم خود را فرو می خورم نه این که ابراز ناراحتی کنم .
16- از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم .
17- به هنگام بحث ، از ترس عصبانی شدن ، کل بدنم می لرزد .
18- اگر یک سخنران مشهور ، چیزی بگوید که از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم .
19- از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم .
20- وقتی کار مهمی انجام می دهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم .
21- در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم .
22- اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دروغ بگوید ف هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم .
23- اغلب برایم دشوار ایت که بکویم نه .
24- اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم .
25- در رستوران یا در جای دیگر ، اگر انتظار من برآورده نشود ، اعتراض می کنم .
26- وقتی از من تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم .
27- اگر در سینما ، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند .
28- در یک صف ، هر کس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد .
29- در اظهار نظر درنگ نمی کنم .
30- مواردی پیش می آید که لال می مانم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380