عزت نفس _زاندا

چه احساسی در مورد خودتان دارید ؟ 40 سوال
این پرسشنامه برای بررسی احساس شما در مورد خودتان طراحی شده است و نباید آن را یک آزمون به شمار آورد. به همین دلیل هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند . سعی کنید به سوال ها جواب دقیق و درست بدهید . پاسخ خود را با قرار دادن یکی از اعداد طیر در مقابل هر سوال مشخص کنید :
1= هرگز 2= به ندرت 3= کم 4= گاهی اوقات 5=معمولا 6= بیشتراوقات 7= همیشه
...... 1- احساس می کنم اگر مردم من را واقعا بشناسند ، دوستم نخواهند داشت .
......2 - احساس می کنم دیگران کارها را خیلی بهتر از من انجام می دهند .
...... 3- احساس می کنم فردی جذاب هستم .
...... 4- به توانایی خودم در مواجهه با دیگران اطمینان دارم .
...... 5-احساس می کنم در کارهایی که انجام می دهم احتمالا با شکست مواجه خواهم شد .
......6- احساس می کنم مردم واقعا دوست دارند با من صحبت کنند .
...... 7- احساس می کنم فردی بسیار شایسته هستم .
...... 8- وقتی با دیگران هستم ، حس می کنم از این که با آنها هستم خوشحال باشم .
...... 9- احساس می کنم تاثیر خوبی بر دیگران می گذارم .
...... 10- اطمینان دارم که اگر بخواهم می توانم روابط جدیدی را شروع کنم .
...... 11- احساس می کنم زشت هستم .
...... 12- احساس می کنم خسته هستم .
...... 13- وقتی با افراد غریبه هستم بسیار نگران می شوم .
...... 14- به توانایی خودم در یادگیری چیزهای جدید اطمینان دارم .
...... 15- در مورد خودم احساس خوبی دارم .
...... 16- از خودم خجالت می کشم .
...... 17- خودم را پایین تر از دیگران می دانم .
...... 18- احساس می کنم دوستانم مرا فرد جالبی می دانند .
...... 19- فکر می کنم فرد شوخ طبعی هستم .
...... 20- از خودم عصبانی می شوم .
...... 21- در ملاقات با افراد جدید راحت هستم .
...... 22- احساس می کنم دیگران باهوش تر از من هستند .
...... 23- خودم را دوست ندارم .
...... 24- به توانایی خودم در کنار آمدن با موقعیت های دشوار اطمینان دارم .
...... 25- احساس می کنم خیلی دوست داشتنی نیستم .
...... 26- دوستانم ارزش زیادی برایم قائلند .
...... 27- می ترسم دیگران فکر کنند اجمق هستم .
...... 28- احساس می کنم آدم خوبی هستم .
...... 29- احساس می کنم می توانم در مدیریت خوب روی خودم حساب کنم .
...... 30- وقتی با دیگران هستم ، آرزو می کنم کاش می توانستم آنها را ترک کنم .
...... 31- از این که ایده هایم را برای دیگران بازگو کنم ، خجالت می کشم .
...... 32- فکر می کنم فردی دوست داشتنی هستم .
...... 33- احساس می کنم اگر بیشتر می توانستم شبیه دیگران باشم ، احساس بهتری در مورد خودم داشتم .
...... 34- احساس می کنم بیش از دیگران تحقیر می شوم .
...... 35- احساس می کنم مردم مرا دوست ندارند .
...... 36- احساس می کنم وقتی دیگران با من هستند به آنها خوش می گذرد .
...... 37- مطمئن هستم دست به هر کاری بزنم ، آن را به خوبی انجام می دهم .
...... 38- به قابلیت های دیگران بیشتر اعتماد دارم تا توانایی های خودم .
...... 39- احساس می کنم که چیزهار ار با هم قاطی می کنم .
...... 40- آرزو می کنم کاش فرد دیگری بودم . 
ژندا ، لوییس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.