پاشو

چیه !!!!!!!! آسمون به زمین اومده ؟
آهای با تو هستم که طرف سرکارت گذاشته !
با تو هستم که حقوقت این ماه کم اومده !
با تو هستم که با زنت حسابی زدین به تیپ هم !
با تو هستم که واحدت رو افتادی !
با تو هستم که یار بی وفا داری !
با تو هستم که پولت رو بردن !
آره با تو هستم که سرطان داری !
آره با تو هستم که خموده و دل تنگ شدی که نمی دونی چه کنی !
 
پاشو ، پاشو یک آهنگ نیناش نیناش بذار ، امروز و فردا رو حسابی عیدش کن .
نترس اون غصه و دلتنگی ها جایی نمیرن . گم نمیشن !
نترس اونا برن یک غصه دیگه میاد جاش !
 
چیه ! می خوای پای غصه هات بشینی !!؟ به جهنم ! بشین تا اونا جونت رو بگیرن !
 
می خوای بگی این ارانی چقدر زشت حرف زد ! خب آره ! وقتی تو خودت دلت برای خودت نمی سوزه ! من چرا رعایت کنم !
 
می دونم ! می دونم ! تو برای خودت دلسوزی ! می دونم که غم و غصه هاتو می کشی با شاد بودن !
 
برای شاد بودن لازم نیست خیلی زحمت بکشی ! به من فکر کن که دارم برات وقت می ذارم ایمیل میدم .

به همین صفحه مانیتور نگاه کن که میتونی بخونی ! می تونی فکر کنی ، می تونی ... اوه ه ه ه ه اگه بخوام بنویسم که میشه یک میلیون بهانه برای شادی

 

خب ! امروز و فردا ! یک کار برای گلها بکن . چند قطره آب و یک افشانه برای شستن خاک از روی یک برگ ! آره فقط یک برگ... با عشق این کا رو بکن

امروز ، یک لحظه بذار برای دیدن پرنده ها ! برو تو بحرشون ...من فقط می خوام یک لحظه بری توی بحرشون ! فقط عاشقانه نگاهشون کن
یک لحظه کوچولو بذار ، برای شاد کردن یکی از اطرافیانت ... اگه می تونی برای هر کدومشون یک لحظه بذار .  لج نکن ، یک لحظه