موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

در نشانی زیر می توانید فهرست آزمونهای آزمایشگاه روان سنجی دانشگاه تهران را ملاحظه بفرمایید .
http://pei.ut.ac.ir/Az-ravan%20sanj2.htm