درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 10
درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون خود-سنجی
مارک دیویس
10th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. وقتی می بینم یکی از دوستانم عصبانی است، به راحتی می توانم پیش بینی کنم که این ناراحتی چه اثری در رفتارش خواهد داشت.
_____ 2. وقتی می دانم یک نفر در چه حالت هیجانی قرار دارد، می دانم که چه رفتاری خواهد داشت.
_____ 3. وقتی دوستانم هیجانی می شوند از شیوه رفتارشان تعجب می کنم.
_____ 4. به خوبی می توانم اثر هیجان ها بر دیگران را درک کنم.
_____ 5. حتی زمانی که یک همکار در حالت روحی خوبی قرار دارد و خوشحال است، بازهم مطوئن نیستم که این حالت چه اثری در رفتار او خواهد داشت.
_____ 6. وقتی یک نفر به علتی احساس گناه می کند ، می توانم پیش بینی کنم که این احساس چه اثری در رفتار و احساس او خواهد داشت.
_____ 7. از این که دیگران چگونه تحت تاثیر هیجان های قوی قرار می گیرند، درک صحیح و دقیقی ندارم.
_____ 8. وقتی می دانم که یکی از دوستانم احساس حسادت می کند، نمی توانم مطمئن باشم که این احساس چه اثری در او خواهد گذاشت.
_____ 9. می توانم تشخیص دهم که احساس دیگران چه اثری در افکار و اعمالشان خواهد گذاشت.
_____ 10. درباره این که هیجان های دیگران چه اثری در آن ها خواهد گذاشت زیاد فکر نمی کنم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است