درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 10
درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون خود-سنجی
مارک دیویس
10th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. وقتی می بینم یکی از دوستانم عصبانی است، به راحتی می توانم پیش بینی کنم که این ناراحتی چه اثری در رفتارش خواهد داشت.
_____ 2. وقتی می دانم یک نفر در چه حالت هیجانی قرار دارد، می دانم که چه رفتاری خواهد داشت.
_____ 3. وقتی دوستانم هیجانی می شوند از شیوه رفتارشان تعجب می کنم.
_____ 4. به خوبی می توانم اثر هیجان ها بر دیگران را درک کنم.
_____ 5. حتی زمانی که یک همکار در حالت روحی خوبی قرار دارد و خوشحال است، بازهم مطوئن نیستم که این حالت چه اثری در رفتار او خواهد داشت.
_____ 6. وقتی یک نفر به علتی احساس گناه می کند ، می توانم پیش بینی کنم که این احساس چه اثری در رفتار و احساس او خواهد داشت.
_____ 7. از این که دیگران چگونه تحت تاثیر هیجان های قوی قرار می گیرند، درک صحیح و دقیقی ندارم.
_____ 8. وقتی می دانم که یکی از دوستانم احساس حسادت می کند، نمی توانم مطمئن باشم که این احساس چه اثری در او خواهد گذاشت.
_____ 9. می توانم تشخیص دهم که احساس دیگران چه اثری در افکار و اعمالشان خواهد گذاشت.
_____ 10. درباره این که هیجان های دیگران چه اثری در آن ها خواهد گذاشت زیاد فکر نمی کنم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.