درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 11
درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
11th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1. این فرد اثر احساسات بر رفتار دیگران را درک می کند.
_____ 2. این فرد درک می کند که یک انسان افسرده احتمالا چه احساسی دارد و چگونه رفتار می کند.
_____ 3. این فرد نمی تواند از روی هیجان های دیگران رفتار آن ها را پیش بینی کند.
_____ 4. این فرد درک نمی کند که خشم یک نفر چگونه می تواند روی رفتار او اثر بگذارد.
_____ 5. این فرد نمی تواند درک کند که دیگران در اثر حالات هیجانی خود چه رفتاری از خود نشان می دهند.
_____ 6. این فرد رابطه بین هیجان های یک فرد و رفتار او را درک می کند.
_____ 7. این فرد در تشخیص این که هیجان های شدید چه اثری بر مردم می گذارند مهارت ندارد.
_____ 8. این فرد می تواند تشخیص دهد که احساسات دوستانش چگونه بر رفتار آنها اثر خواهد گذاشت.
_____ 9. این فرد نمی تواند رابطه بین هیجان های دیگران و رفتار آن ها را درک کند.
_____ 10. این فرد سعی می کند نحوه تاثیر هیجان های دوستانش بر رفتار آن ها را درک کند .
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است