درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 12
درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
12th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر وضعیتی را شرح می دهد که در آن، کسی که او را می شناسید احساسی را تجربه می کند. بعد از تشریح هر وضعیت، از شما خواسته می شود که امکان پذیر ترین اثر، یا آثار آم احساس را روی آن فرد نشان دهید. در بعضی موارد دیگر بیش از یک اثر امکان پذیر است لذا دور پاسخی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .

1. دوستی دارید که نسبت به برادرش شدیدا احساس خشم می کند. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. افزایش خوش بینی
b. تعامل کمتر با برادر
c. زودخشمی بیشتر [ زود رنجی بیشتر]
d. عملکرد بهتر در محیط کار

2. رئیستان تمام هفته اخلاق خوبی داشته است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. احتمال قبولی افزایش حقوق شما
b. ایرادگیری بیشتر از اشتباهات کارمندان
c. تحمل بیشتر در مقابل خروج زودتر از وقت کارمندان از سازمان
d. سختگیری کمتر

3. دوستتان افسرده است زیرا نامزدش او را ترک کرده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. کم خوابی
b. انرژی بیشتر
c. اشتهای بیشتر
d. دشواری در تمرکز حواس

4. یکی از همکاران، که در یک پر.ژه مهم به او کمک کرده اید، خیلی از شما قدر دان است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. احتمالا برقراری ارتباط چشمی کمتر با شما
b. انتقاد بیشتر از شما
c. توجه بیشتر به شما
d. دوری تدریجی از شما

5. همسرتان نسبت به یکی از همکارانش که مورد علاقه رئیسش است احساس حسادت می کند. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. انتقاد بیشتر از رئیس
b. مهربانتر شدن با آن همکار
c. آرام تر و متعادل شدن
d. عیب جویی بیشتر از آن همکار

6. پسر نوجوان شما از تغییرات فیزیکی و تغییر تن صدای خود خجالت زده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. متعادل تر شدن
b. از خود بیشتر عیبجویی کردن
c. در حضور مردم مضطرب شدن
d. اعتماد به نفس بیشتر پیدا کردن

7. یکی از همکارانتان اعتماد به نفس خود را از دست داده است. زیرا فکر می کند که لیاقت شغل جدید و مسؤولیت های آن را ندارد. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. تصمیم گیری با تردید بیشتر
b. ایرادگیری بیشتر از زیر دستان
c. کمتر قبول کردن اشتباهات خود
d. تعریف و تمجید بیشتر از زیر دستان

8. یکی از همکارانتان ، از این که احساس می کند سازمان قدر او را نمی داند، ناراحت است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بیشتر از گذشته تلاش کردن
b. به تدریج از زیر کار در رفتن
c. از سازمان در نزد دیگران انتقاد کردن
d. از بودن در جمع دیگران پرهیز کردن

9. همکاری دارید که از شغلش خسته شده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟؟
a. به تدریج از زیر کار در رفتن
b. از سازمان نزد دیگران انتقاد کردن
c. اختصاص دادن ساعات بیشتری به کار در شب ها و تعطیلات آخر هفته
d. از بودن در جمع دیگران پرهیز کردن

10. رئیس شما بسیار بلند پرواز است و دلش می خواهد در سازمان به مقام بهتری دست یابد. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. ساعات بیشتری را در سر کار کذراندن
b. واحد شما را در کارهای ویژه داوطلب کردن
c. از برخورد با اهضای هیات مدیره و بالا دستان اجتناب کردن
d. اعتبار به دست آمده در واحد را بین همه اعضای آن تقسیم کردن

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است . مواردی داخل [ ] از اینجانب است.