تنظیم هیجان های خود: آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 13
تنظیم هیجان های خود
آزمون خود-سنجی
مارک دیویس
14th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. وقتی هیجان های قوی به من دست می دهد، به خوبی می توانم آن ها را کنترل کنم.
_____ 2. اجازه می دهم هیجان هایم بر من چیره شوند.
_____ 3. هیجان هایم آن قدر قوی هستند که رفتارم را کنترل می کنند.
_____ 4. آن قدر عصبانی می شوم که نمی توانم خودم را کنترل کنم.
_____ 5. نی توانم از لحاظ هیجانی ثابت و استوار بمانم.
_____ 6. دیگران به راحتی می توانند بفهمند که من ناراحت هستم.
_____ 7. بر احساساتم تسلط دارم.
_____ 8. احساساتم غیرقابل کنترل است.
_____ 9. هیجان هایم را خیلی خوب کنترل می کنم.
_____ 10. می توانم کاری بکنم که احساسات خوبم به مدت طولانی پایدار بماند.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.