تنظیم هیجان های خود : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 14
تنظیم هیجان های خود
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
14th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد
_____ 1. این فرد به خوبی می تواند هیجان های خود را تنظیم کند.
_____ 2. این فرد به هنگام عصبانیت ، منطق خود را از دست نمی دهد.
_____ 3. دیگران به راحتی می توانند هیجان های این فرد راببینند.
_____ 4. این فرد تحت کنترل هیجان های خود قرار نمی یگیرد.
_____ 5. این فرد می تواند، بدون آن که دیگران متوجه شوند، احساسات خود را کنترل کند.
_____ 6. این فرد، در کنترل واکنش خود به رویدادهای مختلف، مهارت دارد.
_____ 7. این فرد نمی تواند به طور موفقیت آمیز احساسات خود را کنترل کند.
_____ 8. این فرد هیجان های خود را پنهان می کند.
_____ 9. همه به وضوح می بینند که چه وقت این فرد ناراحت است.
_____ 10. این فرد در برابر هیجان های خود هیچ مقاومتی ندارد.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.