تنظیم هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 16
تنظیم هیجان های دیگران
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
16th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. وقتی دیگران عصبانی هستند؛ به خوبی می توانم آن ها را آرام کنم .
_____ 2. وقتی همسرم احساس افسردگی می کند می توانم او را سر حال بیاورم.
_____ 3. وقتی دوستانم احساس استرس می کنند نمی توانم به آن ها آرامش بدهم.
_____ 4. وقتی همکارانم دلسرد می شوند؛ می دانم که چگونه به ان ها قوت قلب بدهم و انگیزه دوباره در آن ها ایجاد کنم.
_____ 5. وقتی کسی احساس بدی دارد، در خوشحال کردن او زیاد وارد نیستم.
_____ 6. برای مرتب کردن اوضاع هیجانی می توانم از شوخی و طنز استفاده کنم.
_____ 7. وقتی سعی می کنم یک فرد عصبانی را آرام کنم ، اوضاع بدتر می شود.
_____ 8. وقتی کسی افسرده است نمی دانم به او چه بگویم.
_____ 9. نمی توانم به دیگران انگیزه بدهم.
_____ 10. وقتی دونفر از دوستانم با هم جر و بحث می کنند، به خوبی می توانم اوضاع را آرام کنم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
توضیح : این آزمون در صفحه 206 کتاب با عنوان شناسایی هیجان های دیگران آمده است . تغییر عنوان از اینجانب است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.