استفاده از هیجان های خود : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 19
استفاده از هیجان های خود
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
19th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. در صورت ضرورت می توانم کاری کنم که احساس علاقه و اشتیاق داشته باشم.
_____ 2. وقتی برای رسیدن به یک هدفِ بلند مدت تلاش می کنم، انگیزه خود را از دست می دهم.
_____ 3. می توانم خودم را در حالت احساس خوب نگهدارم، حتی زمانی که اوضاع زیاد بر وفق مراد نباشد.
_____ 4. بیشتر، هیجان ها مرا کنترل می کنند تا من آن ها را.
_____ 5. وقتی شکست می خورم، از دلسردی خودم استفاده می کنم تا انگیزه ای باشد برای تلاش بیشتر
_____ 6. برای من سخت است که خودم را در حالت احساس ویژه قرار دهم .
_____ 7. اگر تظاهر به شادی و نشاط بکنم، کمکم شادی و نشاط واقعی به من دست خواهد داد.
_____ 8. وقتی در حالت احساس بدی هستم، خوشحال کردن من کار سختی است.
_____ 9. اگر اوضاع ایجاب کند می توانم خودم را در حالتِ احساس انرژی بیشتر و شادی بیشتر قرار دهم.
_____ 10. نمی توانم یک حالت احساسی خوب را برای مدت طولانی نگهدارم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
توضیح : این آزمون در صفحه 206 کتاب با عنوان شناسایی هیجان های دیگران آمده است . تغییر عنوان از اینجانب است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.