شناسایی هیجان های خود - خودسنچی

هوش هیجانی  دیویس آزمون 1

شناسایی هیجان های خود

خود- سنجی

مارک دیویس

1th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد

2= بندرت در مورد من مصداق دارد

3= گاهی در مورد من مصداق دارد

4= اغلب در مورد من مصداق دارد

5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1.       دقیقا می دانم که چه احساسی دارم.

_____ 2.       نمی توانم حالات هیجانی خود را دقیقا برای دیگران توضیح دهم.

_____ 3.       از تغییرات حالات هیجانی خود خیلی خوب آگاه هستم.

_____ 4.       در وضعیت های هیجانی ، تغییرات حالات جسمی خود را متوجه می شوم.

_____ 5.       می توانم بفهمم که چه زمانی احساس دلسردی یا خشم می کنم.

_____ 6.       دیگران قبل از من متوجه تغییرات هیجانی من می شوند.

_____ 7.       به حالات درونی خود (افکار و احساساتم) کمتر توجه می کنم.

_____ 8.       احساسات خودم را می شناسم و از آنها اطلاع دارم.

_____ 9.       از واکنش های هیجانی خودم تعجب می کنم.

_____ 10.  برایم دشوار است که احساساتم را بر زبان آورم.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است.