استفاده از هیجان های خود :آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 20
استفاده از هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
20th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن بخواهید از هیجان های خود استفاده کنید . بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای استفاده از آن هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .
1. امروز در اداره یک جلسه مهم دارید. با این که زیاد احساس سرحالی نمی کنید، می دانید که باید در این جلسه کاملا مشتاق و علاقمند جلوه کنید. کدام روش یا روش های زیر برای ایجاد چنین هیجانی موثر خواهد بود؟
a. قبل از جلسه مدتی در سکوت ؛ ذهن را متمرکز کردن
b. قبل از جلسه حسابی ورزش کردن
c. قبل از جلسه یک فیلم مهیج نکاه کردن.
d. قبل از جلسه به موسیقی شاد و سرحال آورنده گوش کردن.

2. دو ماه پیش سیگا را ترک کرده اید، با این حال اخیرا احساس می کنید کم کم شُل می شوید و نگران هستید که مبادا دوباره شروع کنید. کدام روش یا روش های زیر برای مقاومت در برابر این وسوسه موثر خواهد بود؟
a. کشیدن یک یا دو نخ سیگار برای کشتن وسوسه
b. به طور مرتب به خود گفتن : " به سیگار فکر نکن".
c. به چند سایت اینترنتی ضد سیگار رفتن و به عکسهای ریه های ناسالم نگاه کردن.
d. فهرستی از دلایلی را که به خاطر آن ها سیگار را ترک کرده اید تهیه کردن و موافق یا مخالف بودن با آن ها را دوباره از نظر گذراندن.

3. سعی می کنید به زیر دستان خود بفهمانید که به موقع برسرکار حاضر شدن چقدر مهم است؛ اما نمی توانید پیام را به خوبی به آن ها برسانید. کدام روش یا روش های زیر برای رسیدن به این هدف موثر است؟
a. از روی دفترچه قوانین شرکت ، بندهای مربوط را برای آن ها خواندن
b. با طعنه از آن ها پرسیدن که آیا این شغل با عث اختلال در خواب و آسایش آن ها می شود؟
c. از آن ها خواستن که در حق شما لطفی کنند و بیشتر تلاش کنند.
d. آن ها را تهدید کردن

4. تئاتر شهر در یک نمایشنامه، نقشی به شما داده است که باید در آن سخنرانی غمگین و تاثر آوری انجام دهید. کدام روش یا روش های زیر به شما کمک می کند تا نقش خود را خوب بازی کنید؟
a. برای حالت طبیعی داشتن، تنها کلمات لازم را حفظ کردن، آن ها را بالبداهه بر زبان آوردن.
b. قبل از اجرای نقش، در زندگی شخصی ، به یاد واقعه غم انگیز افتادن
c. قبل از رفتن روی صحنه مغز خود را خالی کردن
d. قبل از ایراد [اجرای] سخنرانی [نقش]خود را محکم نیشگون گرفتن.

5. در این هفته همه کارها به شکست انجامیده است. کدام روش یا روشهای زیر برای جلوگیری از افسرده شدن شما موثر خواهد بود؟؟
a. ورزش و تمرین بسیار سخت انجام دادن.
b. به جنبه خنده دار مسائل نگاه کردن.
c. احساسات غم و غصه خود را سرکوب کردن.
d. خود را به کاری جالب یا غذایی خوشمزه میهمان کردن.

6. در حال بازسازی و تغییر دکوراسیون خانه هستید و این کار مدت زیادی طول کشیده است. کدام روش یا روش های زیر برای نگهداشتن انگیزه تان موثر خواهد بود ؟
a. بعد از بازسازی هر قسمت خانه ، به خود پاداش دادن .
b. هر جند روز یکبار ، حرف دلگرم کننده به خود گفتن.
c. به دفعات زیاد به عکسِ خانه بازسازی شده نگاه کردن.
d. به این که اینکار چقدر سخت بوده فکر نکردن.

7. نسبت به همکاری که به نظر می رسد سریعتر از شما در کارش پیشرفت می کند نوعی حسادت دارید. کدام روش یا روش های زیر برای مقابله با این احساس موثر خواهد بود؟
a. از حسادت خود استفاده کردن و به سخت کوشی راغب شدن.
b. مقایسه نکردن خود با او و خود را به همان صورت پذیرفتن.
c. برای تخریب او تلاش کردن.
d. درباره احساس خود صادقانه با او صحبت کردن.

8. اخیرا همه چیز پیش رفته است و شما در حالت احساسی خوبی قرار دارید. کدام یک از روش یا روش های زیر برای برای طولانی کردن این احساس موثر خواهد بود؟
a. کار جدید و مشکلی را آغاز کردن.
b. کار مثبت و سخاوتمندانه ای را برای کسی انجام دادن.
c. از هرگونه تغییر در برنامه کاری و زندگی خود اجتناب کردن.
d. از فرصت استفاده کردن برای انجام کارهایی که از آن ها متنفر هستید.

9. برادر شما در کودکی برخورد خوبی نداشت و به همین علت اکنون با او زیاد صمیمی نیستید. حالا او به شدت بیمار است و به کمک شما نیاز دارد. کدام روش یا روش های زیر برای مقابله با احساسی که نسبت به او دارید موثر خواهد بود؟
a. زمان هایی را به یاد آوردن که او به شما بی رحمی می کرد.
b. تلاش برای سرکوبی خاطرات رفتار گذشته او.
c. زمان هایی را به یاد آوردن که او با شما مهربان بوده است.
d. تجسم احساس خود، زمانی که به اعضای خانواده کمک نمی کنید.

10. مدتی است که اضافه کار می کنید تا پول کافی به دست آورید و برای همسرتان یک هدیه گران قیمت بخرید، اما این اضافه کاری بسیار دشوار است. کدام روش یا روش های زیر برای مقابله با احساس خستگی موثر خواهد بود؟
a. به دفعات زیاد خیالبافی کردن تا زمان زود تر بگذرد.
b. هدیه گران بها را فراموش کردن و دیگر اضافه کاری نکردن.
c. تجسم خوشحالی همسرتان از دیدن هدیه.
d. دائما به ساعت نگاه کردن و دقیقه ها را شمردن.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است . مواردی داخل [ ] از اینجانب است. نثر گزینه ها نیازمند بازنگری است.
گزینه های زیر برای شماره یک مناسب تر به نظر می رسد.
امروز در اداره یک جلسه مهم دارید. با این که زیاد احساس سرحالی نمی کنید، می دانید که باید در این جلسه کاملا مشتاق و علاقمند جلوه کنید. کدام روش یا روش های زیر برای ایجاد چنین هیجانی موثر خواهد بود؟
a. متمرکز کردن ذهن در سکوت برای مدتی ، قبل از جلسه
b. ورزش کردن حسابی ، قبل از جلسه
c. نگاه کردن یک فیلم مهیج ، قبل از جلسه
d. گوش کردن به یک موسیقی شاد و سرحال آورنده ، قبل از جلسه

گزینه های زیر برای شماره شش مناسب تر به نظر می رسند.
در حال بازسازی و تغییر دکوراسیون خانه هستید و این کار مدت زیادی طول کشیده است. کدام روش یا روش های زیر برای نگهداشتن انگیزه تان موثر خواهد بود ؟
e. به خود پاداش دادن ،بعد از بازسازی هر قسمت خانه .
f. گفتن حرف دلگرم کننده به خود ، هر جند روز یکبار .
g. به دفعات زیاد به عکسِ خانه بازسازی شده نگاه [فکر] کردن.
h. فکر نکردن به این که اینکار چقدر سخت است .