استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 21
استفاده از هیجان های دیگران
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
21th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. اگر فردی که با او رقایت دارم عصبانی شود از حالت او به نفع خود استفاده می کنم.
_____ 2. نمی توانم در دیگران احساس ایجاد کنم.
_____ 3. وقتی یک نفر خوشحال است، از فرصت برای تقاضای چیزی از او استفاده نمی کنم.
_____ 4. برای رسیدن به اهدافم از تهدیدهای ملایم استفاده می کنم.
_____ 5. از احساس گناه برای تاثیرگذاری در دیگران استفاده می کنم.
_____ 6. وقتی به دیگران لطف می کنم این کار را با این امید انجام می دهم که آن ها نیز روزی برای من کاری را انجام دهند.
_____ 7. در تاثیر گذاری روی هیجان های دیگران مهارت دارم.
_____ 8. وقتی دیگران احساساتی هستند برایم سخت است که روی آن ها تاثیر بگذارم.
_____ 9. نمی توانم از هیجان های شدید دیگران به نفع خود استفاده کنم.
_____ 10. نمی توانم بر هیجان های دیگران تاثیر بگذارم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.