استفاده از هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 22
استفاده از هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
22th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد
_____ 1. این فرد به خوبی می تواند، برای خوشحال کردن دیگران، از چاپلوسی استفاده کند.
_____ 2. این فرد از احساس گناه به خوبی استفاده می کند تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.
_____ 3. این فرد نمی تواند از هیجان های دیگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند.
_____ 4. این فرد نمی تواند احساس دیگران را عوض کند.
_____ 5. این فرد، در صورت لزوم، از کمی ارعاب برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.
_____ 6. این فرد می تواند از واکنش های هیجانی دیگران به سود خود بهره ببرد.
_____ 7. این فرد می تواند کاری کند که دیگران او را دوست داشته باشند.
_____ 8. این فرد نمی تواند در دیگران هیجان ایجاد کند.
_____ 9. این فرد نمی تواند از خوشحالی دیگران به سود خود بهره ببرد.
_____ 10. این فرد نمی تواند دیگران را وادار کند تا کاری را که او می خواهد انجام دهند.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.