پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری
برگردان: محمد ولی حسنی
Aggression Questionnaire (AQ)
Arnold H. Buss and W. L. Warren‚ 2000

1- دوستانم می گویند من خیلی مشاجره می کنم.
2- Other people always seem to get the breaks(باید پرسید)
3- من سریع (زود) از کوره در می روم اما به سرعت بر خودم مسلط می شوم. (به سرعت رفع می کنم)
4- من اکثرا در حال مخالفت با مردم هستم.
5- At times I feel I have gotten a raw deal out of life گاهی حس می کنم مسیر زندگی من به بیراهه می رود.
6- زمانی که مردم با من جروبحث(مخالف هستند) می کنند نمی توانم به یک بحث منطقی برسم. (واژه منطق! مراد نیست) به نظر می رسد: وقتی با من مخالفند یا با من نمی سازند، نمی تونم باهاشون وارد بحث بشم.
7- بسیاری مواقع به دلایل نامعلومی عصبانی می شوم.گاهی بی دلیل عصبانی می شوم.
8- اگر کسی من را عصبانی(تحریک) کند ممکن است او را بزنم.
9- در تعجبم از اینکه چرا گاهی اوقات درباره بعضی چیزها خیلی حس بدی دارم.
10- من افرادی را که میشناسم تهدید کرده ام.
11- فردی بوده که من را به قدری در فشار قرار قرار داده که من او را کتک زده ام.
12- من در کنترل خلق و خویم مشکل دارم.
13- اگر خیلی عصبانی شوم ممکن است کار فردی را رها کنم. (کار یکی دیگه رو ول می کنم)شاید هم اصطلاح باشه، باید پرسید.
14- گاهی به قدری عصبانی بوده ام که در اتاق را محکم پشت سرم روی کسی بستم و آنجا را ترک کرده ام.
15- در مقابل رئیس ها وقتم را صرف انجام کارهایی می کنم که خودم را نشان دهم.
16 - گاهی فکر می کنم مردمی که با من خوش رفتاری می کنند، می خواهند چه چیزی از من بگیرند. تعجب می کنم که چرا مردم با من مهربونی می کند.
17- گاهی به قدری عصبانی بوده ام که وسایل را شکسته ام.
18- گاهی درباره افرادی که دوست ندارم شایعه پخش می کنم.
19- من یک فرد آرام هستم.
20- وقتی مردم من را ناراحت می کنند، ممکن است به آنها بگویم چه حسی درباره آنها دارم.
21- گاهی فکر می کنم مردم پشت سرم به من می خندند.
22- وقتی به چیزی که می خواهم نمیرسم عصبانیتم را نشان می دهم.
23- بارها اتفاق می افتد که نمی توانم جلوی خودم را برای صدمه زدن به دیگران بگیرم.
24- با بیشتر انسان ها  درگیر می شوم.
25- اگر کسی من را بزند من هم او را می زنم.
26- وقتی با دوستانم مخالف باشم به وضوح این موضوع را به آنها می گویم.
27- اگر برای حفظ حقوقم مجبور به خشونت شوم، این کار را انجام خواهم داد.
28- من به غریبه هایی که خیلی دوستانه رفتار می کنند اعتماد ندارم.
29- بارها حس می کنم شبیه بمبی در حال انفجار هستم.
30- اگر فردی واقعا من را تحریک کند ممکن است به او پاسخی ندهم.
31- من می دانم که دوستانم پشت سرم صحبت می کنند.
32- بعضی دوستانم فکر می کنند من آدم کله شقی هستم.
33- بارهای پیش آمده که به قدری حسادت می کردم که به چیز دیگری نمی توانستم فکر کنم.
34- I like to play practical jokes.

شرح سایت روان سنجی:
این برگردان هنوز به سرانجام نرسیده و برگردان بخش های قرمز از سایت روان سنجی است. نسخه نخستین این پرسشنامه با نام "پرسشنامه دشمنی باس – دورکی، 1957" پدید آمد. "باس و وارن، 2000" نسخه 34 گویه ای این ابزار را با پنج خرده مقیاس – پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم، دشمنی و پرخاشگری غیر مستقیم - ارائه کردند.

Subscale (coefficient alpha): Physical Aggression (0.88)‚ Verbal Aggression ( .76)‚ Anger (.78)‚ Hostility (.82)‚ Indirect Aggression ( .71) and Total scale (.94) (Buss & Warren‚ 2000).)

چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/4125/16/16_appendix.pdf
نسخه انگلیسی
 http://www.ravansanji.ir/?9311261338
نمره گذاری
1 Not at all like me 2 A little like me 3 Somewhat like me 4 Very much like me 5 Completely like me - Missing Response
منبع برای آگاهی بیشتر
Buss‚ A. H.‚ & Warren‚ W. L. (2000). Aggression Questionnaire: Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.