پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
برگردان: سیامک سامانی
Buss-Perry Aggression Questionnaire (AGQ)
Arnold Buss and Mark Perry‚ (1992)
1.    دوستانم مي گويند من كمابيش اهل مجادله هستم.
2.    اگر مجبور شوم براي گرفتن حق خود دعوا مي كنم.
3.    وقتي ديگران مخصوصاً خوش رفتاري مي كنند به فكر مي افتم كه از من چه مي خواهند.
4.    هنگامي كه با دوستانم مخالف هستم، به روشني آن را بيان مي كنم.
5.    پيش آمده كه آن قدر عصباني شوم كه چيزي را بشكنم
6.    نمي توانم از واردشدن به بحث با كساني كه مخالف هستم جلوگيري كنم.
7.    تعجب مي كنم كه چرا برخي اوقات در مورد چيزها احساس تلخي دارم.
8.    هر از چندي نمي توانم برانگيختگي خودم را در زدن ديگران كنترل كنم
9.    من فرد ملايم و متعادلي هستم (نمره گذاري معكوس).
10.    نسبت به افرادي كه سريع ابراز صميميت م يكنند بدگمان هستم.
11.    من افراد آشنا را تهديد كرده ام.
12.    من زود به خشم مي آيم ولي سريع بر آن فائق مي آيم.
13.    در صورتي كه به اندازه كافي عصباني شوم ممكن است ديگران را بزنم
14.    هنگامي كه مردم مرا مي آزارند ممكن است به آنها بگويم در موردشان چه فكري م يكنم
15.    برخي اوقات وجودم مملو از حسادت م يشود.
16.    به هيچ وجه دليل مناسبي براي كتك زدن ديگران نم يبينم.
17.    گاهي اوقات احساس مي كنم حقم در زندگي خورده شده است.
18.    من به سختي مي توانم خشم خود را كنترل كنم
19.    وقتي ناكام م يشوم اجازه مي دهم خشم من بروز كند.
20.    برخي اوقات فكر مي كنم مردم پشت سرم به من م يخندند.
21.    اغلب خودم را در مخالفت با ديگران مي بينم.
22.    اگر كسي مرا بزند من هم به تلافي او را م يزنم.
23.    گاهي فكر مي كنم مثل مخزن باروت آماده انفجار هستم.
24.    برخي از مردم به نظر ميرسد كه هميشه شانس مي آورند.
25.    اين ديگران هستند كه من را تحريك به دعوا م يكنند.
26.    من مي دانم كه دوستانم پشت سرم حرف مي زنند.
27.    دوستانم مي گويند من كمابيش اهل مجادله هستم
28.   
29.    كمي بيش از افراد عادي وارد دعوا مي شوم.
28. [سایت روان سنجی] گاهي بدون دليل مناسب كنترل خود را از دست مي دهم.
شرح سایت روان سنجی:
27 ماده برگردان این پرسشنامه چهار بعد: پرخاشگری بدنی و کلامی ، خشم، رنجیدگی و بدگمانی [دشمنی]  را پوشش می دهد.
برگردان گزاره 28 در اختیار سایت روان سنجی نیست.
برگردان های فارسی دیگر نیز در اینترنت وجود دارد.
Physical Aggression‚ Verbal Aggression‚ Anger‚ Hostility
سامانی، ضریب پایایی ابزار را به شیوه بازآزمایی 0.78 گزارش می کند.
محمدی (1385) آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن را 0.78، 0.89 و 0.73 گزارش می کند.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://psychology-tools.com/buss-perry-aggression-questionnaire/
 نسخه انگلیسی http://ravansanji.ir/?test311BPAQ


نمره گذاری
Extremely unch‎aracteristic‚ Somewhat unch‎aracteristic‚ Neither unch‎aracteristic nor ch‎aracteristic‚ Somewhat ch‎aracteristic‚ Extremely ch‎aracteristic‚ Often ch‎aracteristic
Physical Aggression Scale Items: 1-9  ‚ Verbal Aggression Scale Items: 10-14‚ Anger Scale Items: 15-21‚ and Hostility Scale Items:22-29
منبع برای آگاهی بیشتر
سامانی، سیامک. (1386). بررسی پایایی و روایی پرسش نامه پرخاشگری باس و پری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 13(4 (پیاپی 51))، 359-365.
https://sid.ir/paper/16672/fa
https://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-356-en.html
محمدی، نوراله. (1385). بررسی مقدماتی شاخص های روان سنجی پرسشنامه پرخاشگری باس - پری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25(4 (پیاپی 49) (ویژه نامه علوم تربیتی))، 135-151.
https://sid.ir/paper/13246/fa
Buss‚ A. H.‚ & Perry‚ M. P. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology‚ 63‚ 452-459.
Felsten G & Hill V. 1999. Aggression Questionnaire Hostility Scale Predicts Anger in Response to Mistreatment. Behav Res Ther; 37(1) 87-97.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.