مشکلات جنسی و جنسیتی

مشکلات جنسی و جنسیتی
برکردان: محمد ولی حسنی
AAUW Sexual Harassment Survey
American Association of University Women‚ 2001
اتحادیه آمریکایی دانشگاه زنان،2001
مطالعه آزار و اذیت جنسی

زمان های مربوط به مدرسه شامل اوقاتی است که شما مشغول رفتن به مدرسه، حضور در آموزشگاه و بازگشت به خانه می شود. و همچنین زمان هایی که شما در اردوی مدرسه هستید.
سوال 1 و 6 : هرگز،2-1 بار،5-3 بار، 6بار یا بیشتر، مطمئن نیستید.
الف) اظهار نظرات سکسی، لطییفه های جنسی، حرکات جنسی نمایشی بدن، یا نگاه های سکسی.
ب) نشان دادن، گرفتن یا دادن نقاشی ها، عکس ها،تصاویر، پیام عا یا نوشته های جنسی.
پ) نوشتن متون یا دیوار نوشته های  سکسی درباره خودتان روی دیوار های حمام یا در اتاق بسته و غیره.
ت) انتشار شایعات سکسی درباره خودتان.
ث) گفتن اینکه شما همچنسگرا مردانه یا زنانه هستید.
ج) دید زدن شما در مدرسه هنگامی که مشغول لباس عوض کردن یا دوش گرفتن هستید.
چ) نشان دادن یک ارگان جنسی به شما
ح) لمس شدن، گرفتن یا نیشگون گرفتن جنسی.
خ) دست کشیدن روی لباس شما به شکل سکسی
د)عمدا خودش رو به صورت سکسی به شما مالوند.  Intentionally brushed against you in a sexual way.   
ذ) بیرون یا پایین کشیدن لباس شما.
ر)گیر انداختن شما در یک موقعیت سکسی.
ز) مجبور کردن شما براب بوسیدن فردی.
س) مجبور کردن شما به انجام کاری سکسی به جز بوسیدن
اگر شما به همه موارد فوق جواب «هرگز» دادید به سراغ سوال 6 بروید.
2. این سوال به انواع رفتار هایی که در سوال 1 بود و شما در طول سال گذشته در اوقات مدرسه تجربه کرده اید بر می گردد. آیا این رفتار ها روی شما انجام شده است از طرف ...
الف) یک فرد (مذکر)
ب) یک فرد(مونث)
پ) بیش از یک نفر ( همه مذکر)
ت) بیش از یک نفر ( همه مونث)
ث) بیش از یک نفر ( مذکر و مونث)
3. این سوال به انواع رفتار هایی که در سوال 1 بود و شما در طول سال گذشته در اوقات مدرسه تجربه کرده اید بر می گردد. آیا این رفتار ها بر روی شما انجام شده است از طرف ....
الف) یک دانش آموز
ب) یک دانش آموز سابق مدرسه
پ) یک معلم
ت)یک دستیار معلم
ث) مدیر
ج) مشاور
چ) مربی ورزشی
ح) یک معلم جایگزین
خ) راننده اتوبوس مدرسه
د) یکی دیگر از کارکنان مدرسه
ذ) فردی دیگر
4. این سوال به انواع رفتار هایی که در سوال 1 بود و شما در طول سال گذشته در اوقات مدرسه تجربه کرده اید بر می گردد. آیا این رفتار ها بر روی شما انجام شده است در ....
الف) در یک کلاس
ب) در سالن
پ)در باشگاه یا زمین بازی
ت) در کافه تریا
ث) در یک اتاق بسته
ج) در حمام
چ) در محوطه پارکینگ
ح) در بیرون مدرسه( محوطه آموزشگاه) غیر از محوطه پارکینگ
خ) در یک اردوی مدرسه .
5. این سوال به انواع رفتار هایی که در سوال 1 بود و شما در طول سال گذشته در اوقات مدرسه تجربه کرده اید بر می گردد. کدام یک از این جملات به بهترین شکل حال شما را بعد از این رفتار ها توصیف می کند؟ ( تنها یکی را علامت بزنید.)
الف) من خیلی ناراحت بودم.
ب) من کمی ناراحت بودم.
پ) من خیلی ناراحت نبودم.
ت) من اصلا ناراحت نبودم.
ث) مطمئن نیستم.
6. در طول سال گذشته  هر چند وقت یکبار ، کار های زیر را  در اوقات مدرسه با کسی( دانش آموز، معلم،کارکنان دیگر مدرسه، یا هر فردی) که دوست نداشته آن کار را کنی،  انجام داده ای؟
دوباره ، زمان های مربوط به مدرسه شامل اوقاتی است که شما مشغول رفتن به مدرسه، حضور در آموزشگاه و بازگشت به خانه می شود. و همچنین زمان هایی که شما در اردوی مدرسه هستید.
الف) اظهار نظرات سکسی، لطییفه های جنسی، حرکات جنسی بدن، یا نگاه های شهوت آمیز.
ب) نشان دادن، گرفتن یا دادن نقاشی ها، عکس ها،تصاویر، پیام ها یا نوشته های جنسی.
پ) نوشتن متون یا دیوار نوشته های  سکسی درباره خودتان روی دیوار های حمام یا در اتاق بسته و غیره.
ت) انتشار شایعات سکسی درباره خودتان.
ث) گفتن اینکه شما همچنسگرا مردانه یا زنانه هستید.
ج) دید زدن شما در مدرسه هنگامی که مشغول لباس عوض کردن یا دوش گرفتن هستید.
چ) نشان دادن یک ارگان جنسی به شما
ح) لمس شدن، گرفتن یا نیشگون گرفتن جنسی.
خ) دست کشیدن روی لباس شما به شکل سکسی
د)  Intentionally brushed against you in a sexual way.   
ذ) بیرون یا پایین کشیدن لباس شما.
ر) گیر انداختن شما در یک موقعیت سکسی.
ز) مجبور کردن شما برای بوسیدن فردی.
س) مجبور کردن شما به انجام کاری سکسی به جز بوسیدن
7. در طول سال گذشته این رفتار های سوال 6 را با چه کسانی داشته اید؟
الف) دانش آموز همجنس شما.
ب) دانش آموز غیر همجنس شما
پ) معلم یا کارکن همجنس شما در مدرسه.
ت) معلم یا کارکن غیر همجنس مشا در مدرسه.
8. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا افراد رفتارهایی را از خود نشان می دهند. کدام یک از گزینه های زیر دلیل شما را برای انجام این کارها در اوقات مدرسه ،بهتر توصیف می کند.
الف) این جز زندگی تحصیلی است؛ خیلی از مردم این کار را می کنند، این مسئله مهمی نیست.
ب) من می خواستم که آنها به این موضوع فکر کنند که من بر آنها تسلط دارم.
پ) من چیزی از آن فرد می خواستم.
ت) دوستانم من را به این کار تشویق کردم./ من را مجبور به این کار کردند.
ث) من فکر کردم که آن فرد این کار را دوست دارد.
ج) من با او قرار داشتم.
اعتبار : آلفا کرونباخ برای آزار کلامی 0.91 و برای آزار فیزیکی 0.76
شرح
دارای دو خرده مقیاس آزار کلامی / غیرفیزیکی و آزار فیزیکی است.
برگردان ابزار نیازمند بازنگری است.
کلید واژه
•    Bullying
•    Victim
نشانی دسترسی
This instrument can be found on pages 40-43 of Measuring Bullying Victimization‚ Perpetration‚ and Bystander Experiences:A Compendium of Assessment Tools‚ available online at:http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/bullycompendiumbk-a.pdf
رده سنی : گروه سنی 10-18 سال
اجرا و نمره گذاری:
Questions 1 and 6: Never=0‚ 1-2 times=1‚ 3-5 times=2‚ 6+ times=3‚ Not Sure
Questions 2‚ 3‚ 4‚ 7‚ and 8: Yes = 1 No = 0
منبع
American Association of University Women (2001). Hostile hallways: The AAUW Survey of Sexual Harassment in America’s Schools. Washington‚ DC.
Developer’s Contact Information
AAUW Educational Foundation
American Association of University Women
1111 Sixteenth St. NW
Washington‚ DC 20036
Tel: 800-326-2289 or 202-785-7700
connect@aauw.org
www.aauw.org.
http://www.ravansanji.ir/?9303031203  نسخه انگلیسی
سایت روان سنجی : همه آگاهی ها درباره آزمون از نشانی درون متن برداشته شده است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.