مقیاس فراوانی مشکلات رفتاری- پرخاشگری

مقیاس فراوانی مشکلات رفتاری- پرخاشگری
برگردان: محمد ولی حسنی

Aggression—Problem Behavior Frequency Scale
Multisite Violence Prevention Project‚ 2004

پرخاشگری فیزیکی

1. پرتاب کردن شی ای به سمت کسی به قصد آسیب رساندن به او؟
2. حضور در یک درگیری که منجر به صدمه دیدن فردی شده باشد؟
3.تهدید معلمی در مورد آسیب رساندن به او؟
4. تنه زدن یا هل دادن فردی؟
5. تهدید فردی با اسحله( تفنگ،چاقو،چماق و ..)؟
6- کتک زدن یا سیلی زدن به کودکی؟
7. تهدید به ضربه زدن یا رساندن آسیب فیزیکی به کودکی؟

خشونت غیر فیزیکی
8. توهین کردن به خانواده کسی؟
9. تهدید به عصبانی کردن فردی؟
10. کسی را باصورت به زمین انداختن؟ [سایت روان سنحی]
11. نگاهی معنادار به دانش آموز دیگر انداختن؟
12- سر به سر کسی گذاشتی؟ 12. Picked on someone?
13.  به دانش آموزان دیگر اجازه ندادی در گروهت باشند؟ به خاطر اینکه از آنها عصبانی بوده ای؟
14. به کودکی گفته باشی که دیگر او را دوست نداری؟ مگر اینکه کاری را که شما خواسته باشید انجام دهند؟
15. تلاش برای دور نگه داشتن دیگران از بچه ای؟ با گفتن چیز هایی درباره او؟
16. انتشار دادن شایعه غلط درباره فردی؟
17.دور کردن فردی از هدفش زمانی که باید کاری را برای او انجام میدادید.
18.چیزهایی را برای آزار دانش آموز دیگری گفتن.

شرح
این آیتم ها میزان خشونت فیزیکی وغیر فیزیکی و خشونت در ارتباطات را اندازه گیری می کند. برگردان نیازمند بازنگری است.

رده سنی
دانش آموزان مقطع متوسطه
کلاس هاس 6-8  . سنین 12 تا 16

نمره گذاری و اجرا

هرگز = 1
1-2 بار =2
5-3 بار = 3
9-6 بار = 4
10-19 بار =5
20 بار یا بیشتر =6
امتیازات بالاتر نشان دهنده سطح بالاتری از رفتار خشونت آمیز است.

چگونگی دستیابی
This instrument can be found on pages 181-182 of Measuring Violence-Related Attitudes‚ Behaviors‚ and Influences Among Youths: A Compendium of Assessment Tools‚ available online at:
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/YV_Compendium.pdf .
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED486261.pdf
http://www.ravansanji.ir/?EAg1269APBFS
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.