مقیاس پرخاشگری / قربانی شدن

مقیاس پرخاشگری / قربانی شدن

محمد ولی حسنی
Aggression/Victimization Scale
Orpinas‚ P.‚ & Frankowski‚ R. (2001)

قربانی شدن
1. چند بار کودکی در مدرسه، شما را آزار داد ؟
2. چند بار در مدرسه، کودکی شما را هل داد، تنه زد یا  کتک زد؟
3. چند بار کودکی در مدرسه شما را با نام بدی صدا زد؟
4. چند بار در مدرسه بچه ها  گفتند که می خواهند شما را کتک بزنند؟
5. چند بار بچه ها شما را به حال خودتان رها کردند؟( شما را تنها گذاشتند؟)
6. چند بار دانش آموزی برای شما حرف در آورد تا دیگران شما را دوست نداشته باشند؟


پرخاشگری
7. چند بار کودکی را در مدرسه اذیت کردید؟
8. چند بار در مدرسه کودکی را هل دادید، تنه زدید یا کتک زدید؟
9. چند بار کودکی را در مدرسه با اسم بد صدا زدید؟
10. چند بار گفته اید که می خواهید کودکی را در مدرسه بزنید؟
11. چند بار کودکی را در مدرسه به حال خود رها کرده اید؟
12. چند بار برای کودکی در مدرسه حرف در آوردید تا دیگران او را دیگر دوست نداشته باشند؟

شرح

این آیتم ها میزان قربانی شدن و یا بروز رفتار های پرخاشگرانه را که توسط خود فرد گزارش شده ،در طول هفته گذشته اندازه گیری می کنند. از پاسخ دهندگان می خواهد که درباره تعداد دفعاتی که رفتار های خاصی را در طول هفت روز گذشته انجام داده اند، بیندیشند.

It combines longer versions of an Aggression Scale and a Victimization Scale (both found in the same Compendium)

کلیدواژه
این ابزار کلیدواژه های زیر را در نظر دارد.
خشونت و بدرفتاری
جنایت و رفتار غیر انسانی


رده سنی
 قبلا در دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم مورد استفاده قرار گرفته است اما به راحتی  می تواد در جوانان بزگتر هم سازگار باشد.

نمره گذاری
برای هر سوال مشخص کنید که چند بار کاری را طی هفت روز گذشته انجام داده اید.  0،1،2،3،4،5،+6 محدوده مورد نظر بین 0 تا 72 امتیاز است. هر نقطه نشان دهنده یک مورد قربانی شدن یا ابراز خشونت است که توسط فرد طی نظرسنجی در طول هفته گذشته گزارش شده است.
اگر چهار مورد یا بیشتر مشخص نباشد نمی توان امتیاز را محاسبه کرد. اگر سه مورد یا کمتر مشخص نباشد این مقادیر با میانگین پاسخ های پاسخ دهنده مشخص می شوند. نمره بالاتر نشان دهنده میزان قربانی شدن و خشونت بیشتر است.     

چگونگی دستیابی
نسخه انگلیسی این ابزار را می توان در صفحات 171 تا 172نگرش های مرتبط با خشونت ، رفتارها و تاثیر آن بین جوانان که مجموعه ای از ابزار های ارزیابی است، و در سایت روان سنجی  در آدرس زیر پیدا کنید.

http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/YV_Compendium.pdf 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED486261.pdf
Aggression/Victimization Scale. Orpinas‚ P.‚ & Frankowski‚ R. (2001)
http://ravansanji.ir/?Eag1262AVS
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.