پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی
علی بدیع ، الهام سواری، نجمه باقری دشت بزرگ، وحیده لطیفی زادگان 1389
1- درباره چيزهايي که خارج ازعمل من است دچار نگراني وتشويش مي شوم.
2-اغلب مشکلات خود رابزرگتر ازآنجه هست جلوه مي دهم
3-نمي توانم به سادگي مخالفت خود را با هرمسئله اي بيان کنم .
4-. اشتباهاتم را مي پذيرم.
5-من خوشبختي را درکمک به ديگران مي بينم .
6 - براي آگاهي ازنظرات وافکارجديد ازفرصت ها استفاده مي کنم.      
7- اغلب ازاينکه نمي توانم ديگران را آنگونه که دوست دارم تغييربدهم عصباني مي شوم.
 8- مشکلات زياد مرادچارياس ونااميدي مي کند.
9- اغلب همان چيزي مي شوم که دوست دارم ديگران فکرکنند.
10- اغلب خود را با ديگران مقايسه مي کنم
11- ازاينکه گره گشاي مشکل کسي باشم خوشحال مي شوم .
12- معتقدم درپس اين زندگي مادي ،حيات ديگري نيزوجود دارد.
13- گاهي اوقات احساس مي کنم براي يک مشکل بزرگ هيچ راه حلي وجود ندارد.
 14- احساس نياز شديد به تاييد همگان دارم.
15- به قيمت صدمه زدن به ديگران به دنبال مقام وموقعيت بالاترهستم.
16- ما درست درجايي قرارداريم که مي بايستي قرارداشته باشيم وکاري را انجام مي داديم که مي بايستي انجام مي داديم.
17- معتقدم که نيرويي درهر لحظه حرکات واعمال مرا هدايت وراهنمايي ورهبري مي کند.
18- دائما خود را به خاطرآنچه قبلا انجام داده ام مواخذه مي کنم.
19- درهنگام روبرو شدن با مشکلات دچارتشويش ونگراني مي شوم
20- احساس مي کنم بايد هرلحظه خود را به يک رنگي درآورم تا خود را با خاسته هاي ديگران تطبيق دهم .
21- اززندگيم راضي هستم .
22- احساس مي کنم نيرويي بيکران حاکم برجهان مرا حمايت وپشتيباني مي کند .
23- معتقدم هرموفقيت وشکستي به دست مي آورم ،در وراي آن حکمتي است .
24- مي توانم به راحتي با انتقاد کنارآيم .
25- سعي ميکنم هرگاه با يک مشکل روبرو شدم ، تجربيات لذت بخش را به خاطرآورم .
26- معتقدم وقتي ازديگران انتقادمي کنيم خود را بد جلوه داده ايم .
27- به کسي که اکنون هستم وچيزي که اکنون دارم راضي هستم
28- ازاينکه با ديگران احساس همدلي مي کنم خوشحال مي شوم.
29- ازتماشاي کائنات وپديده هاي آفرينش احساس لذت مي کنم. .
30- معمولا نظرات متفاوت ديگران را با آغوش باز مي شنوم .
31- کاري را که شروع مي کنم ادامه مي دهم وهمه ي مشکلات ودشواريهاي آن را به جان مي خرم.
32- توانايي (نه گفتن) را ندارم ..
33- سعي مي کنم بدي هاي ديگران را ببخشم وبه آنها نيکي کنم.
34- درموقعيتهاي بحران زا از ارتباط خود با نيرويي قدرتمند وبيکران جهت کسب آرامش استفاده مي کنم .
35- اغلب به نشستن وفکرکردن درباره مشکلات وموضوعات گذشته مي پردازم وحسرت مي خورم.
36- من درست خود را به همان صورتي که هستم دوست دارم.
37- اگرچه درزندگيم اشتباهات زيادي داشتم ، با اين حال به خود افتخار مي کنم.
38- معتقدم نيرويي درهمه آنچه انجام مي دهم وهستم نهفته است
39- قدرتي عظيم درکار اين جهان حکمفرماست..
40- اعتماد به نفس دارم .
41- احساس مي کنم که زندگيم هر روز بهتر از ديروز است .
42- معتقدم که : قطره اي کزجويباري بگذرد / ازپي انجام کاري مي رود.

اعتبار:
آلفا کرونباخ 095، دو نیمه کردن 0.85 و 0.78... ضریب پایایی بین .69 تا 0.85

نمره گذاری
کاملاموافقم، موافقم، تاحدودی، مخالفم، کاملا مخالفم
سوالات ۱، ۲، ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۶ و ۳۵ معکوس نمره گذاری می شود.
نمرات پرسشنامه بین۴۲ تا ۸۴ ، ضعیف.
نمرات پرسشنامه بین۸۴ تا ۱۲۶ باشد، متوسط
نمرات بالای ۱۲۶ ، بسیار خوب

منابع
به کار گرفته شده بسیار انذ.
بدیع، علی؛ سواري، الهام؛ باقري دشت بزرگ، نجمه؛ و لطیفی، وحیده ( 1389 ). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه هوش معنوي. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز.
ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (۱۳۹۰)، رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات.
زمانلو،شیوا؛خادمی،علی(۱۳۹۲).جایگاه هوش معنوی در سلامت روانی کارکنان،نشریه تعالی تخصصی مدیریت،سال سوم ،شماره ۱۹ و ۲۰
 نادری، فرح؛ عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه؛ مهری آدریانی، مریم (1388). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی). دوره 5، شماره 13، صص 127-138