پرسشنامه هم پیمانی در درمان

پرسشنامه هم پیمانی در درمان
توجه: پیش برگردان است و نیازمند بازنگری
فرم بلند برای درمان جو
Long Form‚ Client
In Farsi there is not difference between “he” and “she” or “his” and “her”.
original    Retranslated by Google    Persian
I feel uncomfortable with ___.
I do not feel comfortable with___ 
   .من با ___  احساس راحتی نمی کنم.
___ and I agree about the steps to be taken to improve his/her situation.
___ and I are agreed on steps to improve the situation.
    من و ___ درباره گام های بهبود شرایط او هم عقیده هستیم.
I have some concerns about the outcome of these sessions.
I have some concerns about the outcome of these sessions.
 من درباره پیامد های این جلسه ها مقداری نگرانی دارم.
My client and I both feel confident about the usefulness of our current activity in therapy.
    My client and I‚ we both feel confident about the effectiveness [usefulness] of current treatments [therapy].
    من و مراجعم، هردو احساس اعتماد به نفس درباره سودمندی درمان فعلی داریم.
I feel I really understand ___.
I feel that really understand 
   احساس می کنم که واقعا ___  را می فهمم
___ and I have a common perception of her/his goals.
X and I have a common understanding of the goals he
 ومن درک مشترکی از اهداف او داریم ___
___ finds what we are doing in therapy confusing. 
X discovers what the treatment is confusing
    X کشف می کندآنچه را که در درمان گیج کننده است. [X آنچه را که در درمان گیج گننده است را کشف می کند.]
I believe ___ likes me.
I believe that x is like me.
    باور دارم که x شبیه من است.
I sense a need to clarify the purpose of our session(s) for ___.
I feel the need for x turns on session goals.
    احساس می کنم نیاز است اهداف جلسه برای x روشن شود.
I have some disagreements with ___ about the goals of these sessions.
I disagree with x on session goals
    من با x درباره اهداف جلسه اختلاف نظر داریم
I believe the time ___ and I are spending together is not spent efficiently.
I believe when I spend x and not efficient
.    من باور دارم زمانی که  x و من صرف می کنیم کارآمد نیست.
I have doubts about what we are trying to accomplish in therapy.
I have my doubts about what we're trying to do in therapy. [I do not care about the effort‚ I doubt it.]
   من شک دارم راجع به آنچه که ما کوشش می کنیم در درمان انجام دهیم. [من درباره کوشش های درمانی که انجام می دهیم، تردید دارم.]
I am clear and explicit about what ___'s responsibilities are in therapy.
X responsibilities is clear to me for treatment.
    در درمان، مسئولیت های x برای من روشن و واضح است.[مسئولیت های x در درمان برای من روشن و واضح است.]
The current goals of these sessions are important for ___.
The objectives of this session is important for x.
    اهداف این جلسه برای x مهم است.
I find what ___ and I are doing in therapy is unrelated to her/his current concerns.
What treatment he and I do not belong to her concerns.
 آنچه که من و او در درمان انجام می دهیم وابسته به نگرانی های او نیست.
I feel confident that the things we do in therapy will help ___ to accomplish the changes that he/she desires.
I am sure that what we do to change that x wants treatment will help.
    من اطمینان دارم آن چه که ما در درمان انجام می دهیم به تغییراتی که x می خواهد، کمک خواهد کرد.
I am genuinely concerned for ___'s welfare.
    I am really concerned for the welfare of X.
    من واقعا برای آسایش X نگران هستم.
I am clear as to what I expect ___ to do in these sessions.
For me it is clear expectations of what they should do x.
    برای من انتظارات از آن چه که x باید انجام دهد روشن است.
___ and I respect each other.
X and I respect each other.
    X و من به یکدیگر احترام می گذاریم.
I feel that I am not totally honest about my feelings toward __.
I feel I'm not honest about my feelings toward x
   احساس می کنم من درباره احساسم نسبت به x صادق نیستم.
I am confident in my ability to help ___.
I'm worried about my ability to help the X.
    من درباره توانایی هایم در کمک کردن به x نگران هستم.
We are working towards mutually agreed upon goals.
We work to achieve mutual agreement.
    ما برای رسیدن به توافق دو طرفه کار می کنیم.
I appreciate ___ as a person.
I understand that x as a person. 
   من x را به عنوان یک شخص درک می کنم.
We agree on what is important for ___ to work on.
We've agreed on what is important for X.
    ما درباره آنچه که برای X مهم است هم عقیده ایم.
As a result of these sessions ___ is clearer as to how she/he might be able to change.
The result is a meeting for x clear how he could change.
    یک نتیجه این نشست، برای x روشن است که او چگونه می تواند تغییر کند.
___ and I have built a mutual trust.
Mutual trust is established between me and x.
    میان من و x اعتماد متقابل برقرار است.
___ and I have different ideas on what his/her real problems are.
I and x have different ideas about his real problem
    من و x ایده های متفاوتی درباره مشکل واقعی او داریم
Our relationship is important to ___.
Our relationship is important for X 
   ارتباط ما برای X مهم است
___ has some fears that if she/he says or does the wrong things‚I will stop working with him/her.
X can be scared to do something or say something‚ I work with him to stop.
    X می ترسد اگر کاری انجام دهد یا چیزی بگوید، من کار کردن با او را متوقف کنم.
___ and I have collaborated in setting goals for these session(s).
X and I are working to identify the goals of this meeting. 
   X و من برای تعیین اهداف این جلسه همکاری داریم.
___ is frustrated by what I am asking her/him to do in therapy.
X From what I ask therapy session disappointed.
   X از آنچه من در جلسه درمانی می پرسم نا امید است.
We have established a good understanding between us of the kind of changes that would be good for ___.
We have a good understanding of what can be good for X‚ we do.
    ما درک خوبی از آنچه که می تواند برای X خوب باشد، داریم.
The things that we are doing in therapy don't make much sense to ___.
X does not have a feel about what we do in therapy.
    X احساسی درباره آنچه که در تراپی انجام می دهیم ندارد.
___ doesn't know what to expect as the result of therapy.
X knows what to expect from therapy have. 
   X می داند باید چه انتظاری از تراپی داشته باشد.
___ believes the way we are working with her/his problem is correct.
X believes that the way that we do for the trouble he's right.
    X باور دارد راهی که کار می کنیم برای مشکل او درست است.
I respect ___ even when he/she does things that I do not approve of.
Even if X does not accept what I am doing. I respect him
حتی اگر X چیزی من انجام می دهم را قبول نکند.من به او احترام می گذارم.

نسخه انگلیسی را می توانید در نشانی زیر بیابید.
http://ravansanji.ir/?9512141259

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.