آزمون کدهای هالند

آزمون کدهای هالند
برگردان: آرین آرانی
شرح سایت روان سنجی: کدهای هالند و یا زمینه های شغلی هالند، نظریه ای درباره شغل و انتخاب شغل بر پایه یک دسته بندی شخصیتی است. جان هالند شش شخصیت را بر می شمارد. واقع گرا، جوینده، هنری، اجتماعی، بی باک و سنتی
برپایه این نظریه، آزمون های گوناگونی ساخته شده است. در زیر برگردان یک نمونه از آن ارائه می شود.
Realistic (Doers)‚ Investigative (Thinkers)‚ Artistic (Creators)‚ Social (Helpers)‚ Enterprising (Persuaders)‚ Conventional (Organizers)
این گویه ها برگردان به فارسی آزمون هالند در نشانی زیر است.
This instrument can be found at: http://uhcc.hawaii.edu/jobcenter/riasec_multiLang.php
1.    من کار بر روی اتومبیل را دوست دارم.
2.    دوست دارم پازل کار کنم.
3.    من به طور مستقل خوب کار می کنم
4.    من کار تیمی را دوست دارم.
5.    من یک فرد بلندپرواز هستم، من برای خودم مجموعه اهداف تنظیم می کنم.      
6.    من سازماندهی همه چیز را دوست دارم، (فایل ها، میز / دفاتر)
7.    من دوست دارم چیزی بسازم.
8.    من دوست دارم در مورد هنر و موسیقی بخوانم.
9.    من برای پیگیری کاری یا چیزی دستورالعمل روشن  را دوست دارم .
10.    من تلاش کردن برای نفوذ یا متقاعد کردن مردم را دوست دارم.
11.    من تجربه کردن را دوست دارم.
12.    من آموزش یا تمرین دادن به مردم را دوست دارم.
13.    من می خواهم به مردم برای حل مشکلاتشان کمک کنم.
14.    من مراقبت از حیوانات را دوست دارم.
15.    من هشت ساعت کار فکری در اداره را دوست ندارم.
16.    من فروش چیزها را دوست دارم.
17.    من از نوشتن خلاق لذت می برم .
18.    من از علم لذت می برم.
19.    من به یک مسولیت جدید سریع پاسخ می دهم.
20.    من علاقه مند به شفا دادن مردم هستم.
21.    من از تلاش برای کشف کردن این که چگونه چیزها کار می کنند، لذت می برم.
22.    من جور کردن با هم و یا مونتاژ چیزها را دوست دارم.
23.    من یک فرد خلاق هستم                             
24.    من به جزئیات توجه می کنم.
25.    من پر کردن و یا تایپ کردن را دوست دارم.
26.    من تجزیه و تحلیل را دوست دارم (مشکلات / شرایط)
27.    من نوازندگی و یا آواز خواندن را دوست دارم.
28.    من از یادگیری در مورد فرهنگ های دیگر لذت می برم.
29.    من می خواهم کسب و کار خودم را شروع کنم.
30.    من دوست دارم آشپزی کنم.
31.    من دوست دارم نمایشنامه (تئاتر) کار کنم.
32.    من یک فرد عملگرا هستم.
33.    من کار با اعداد و یا نمودار را دوست دارم.
34.    من ورود به بحث در مورد مسائل را دوست دارم.
35.    من در نگهداری سوابق کارم خوب هستم.
36.    من دوست دارم رهبری کنم.
37.    من کار خارج از منزل را دوست دارم.                             
38.    من می خواهم در یک دفتر کار کنم (کار دفتری را دوست دارم.)
39.    من در ریاضی خوب هستم.
40.    من کمک به مردم را دوست دارم.
41.    من طراحی کردن رادوست دارم.
42.    من نطق کردن را دوست دارم.
نسخه تصویری بر خط از این آزمون را می توانید در نشانی زیر بیابید.
https://www.123test.com/career-test/