مقیاس مرکزبودن درد

مقیاس مرکزبودن درد
برگردان: محمدزاده
Centrality of Pain Scale (COPS)
Nicolaidis.‚ Chianello.‚ Gerrity. 2012
مقیاس مرکزبودن درد یا مقیاس مرکزیت درد
1.    درد زندگی ام را کنترل می کند.
2.    علی رغم دردی که دارم، می توانم زندگی کاملی داشته باشم .
3.    درد تعیین می کند که من چه کسی ام .
4.    اغلب اوقات روی دردم کنترل دارم.
5.    همیشه در مورد درد فکر می کنم.
6.    دردی که دارم همه انرژی ام را تحلیل می برد.
7.    زندگی ام پیرامون درد می چرخد.
8.    درد برای من یه کشمکش و نزاع همیشگی است.
9.    می توانم با دردم مقابله کنم.
10.    درد به شدت زندگی ام را به هم زده است.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار بیانگر آن است که تا چه میزان "درد" مرکز زندگی فرد است. بنابراین برگردان نام این مقیاس نیازمند بازنگری است. این مقیاس توسط "محمد زاده" (1396) در تبریز اعتباریابی شده است.
نظر سایت روان سنجی:  لازم یه یادآوری است که اعتبار 0.69 برای یک ابزار بالینی قابل پذیرش نیست.
نسخه انگلیسی این مقیاس در سایت روان سنجی قابل دسترس است.
http://ravansanji.ir/?40210111104
اعتبار: آلفا 0.69 برای کل و 0.88 و 0.65  برای دو عامل. بازآزمایی 4 هفته ای 0.75 برای کل، 0.94 و 0.7 برای دو عامل
نمره گذاری: لیکزت چهار درجه ای
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: https://jap.iums.ac.ir/article-1-5368-fa.pdf
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078964/
& https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=socwork_fac
منبع برای آگاهی بیشتر
محمد زاده، علی.، اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس مرکزیت درد (COOS) در بیماران مبتلا به اختلالات درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 9، شماره 4، زمستان 1397
https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2011.01072.x
Nicolaidis‚ C.‚ Chienello‚ T.‚ Gerrity‚ M. The Development and Initial Psychometric Assessment of the Centrality of Pain Scale. Pain Medicine. 2011; 12: 612-617.
Morasco BJ‚ Turk DC‚ Nicolaidis C. Psychometric properties of the centrality of pain scale. J Pain. 2015;16(7):676-81.