زمینه یاب ارزشی راکیچ

زمینه یاب ارزشی راکیچ
برگردان: محمد تقی دلخموش، 1394
Rokeach Value Survey
Rokeach‚ 1973
فهرست 1
1.    زندگی راحت (زندگی مرفه)
2.    زندگی مهیج (زندگی فعال و تحریک آمیز)
3.    احساس کمال یافتگی در امور (مشارکت پایدار)
4.    صلح جهانی (رهایی از جنگ . کشمکش)
5.    جهان زیبا (زیبایی طبیعت و چلوه های هنری)
6.    برابری (برادری، فرصت های مساوی برای همه)
7.    امنیت خانوادگی (ایمنی برای اشخاص مورد عشق و علاقه)
8.    آزادی (استقلال آزادی انتخاب)
9.    خوشبختی (خشنودی و رضایت مندی)
10.    توازن درونی (به دور از تعارض درونی)
11.    عشق کامل ( رابطه نزدیک و عمیق جسمانی و معنوی)
12.    امنیت ملی (حفاظت از ملت خود در برابر دشمنان)
13.    لذت از زندگی (زندگی لذت بخش با فراغ خاطر)
14.    رستگاری (نجات از گمراهی، زندگی ابدی، دست یافتن به بهشت)
15.    احترام به خود( باور به ارزش شخصی خود)
16.    تشخص اجتماعی (مورد تحسین و احترام دیگران)
17.    دوستی واقعی (رفاقت نزدیک)
18.    خرد (درک کامل از زندگی)
فهرست 2
1.    بلند مرتبه جو (سخت کوش و بلندپرواز)
2.    دارای وسعت نظر (بردبار در برابر انذیشه دیگران)
3.    توانا (با صلاحیت موثر، کارآمد)
4.    با نشاط (زنده دل، شادمان)
5.    پاکیزه (تمیز، آراسته)
6.    با شهامت (ایستادگی در برابر عقاید خود)
7.    بخشاینده (حاضر به بخشش و عفو دیگران)
8.    یاریگر (کوشش برای رفاه دیگران)
9.    صادق (بی ریا، صمیمی، درستکار)
10.    مبتکر (خلاق، نوآور)
11.    مستقل (مبکی به خود، خودکفا)
12.    هوشمند (باهوش، اهل فکر)
13.    منطقی (دارای نظم فکری، معقول)
14.    با محبت (مهربان و دلسوز)
15.    فرمانبردار (وظیفه شتاس، عمل کردن به تکالیف)
16.    مودب (بانزاکت، دارای رفتار پسندیده)
17.    مسئولیت پذیر (قابل اطمینان، قابل اعتماد)
18.    خود مهارگر (خوددار، منضبط)
شرح سایت روان سنجی: فهرستی از ارزشهای غایی و ارزش های ابزاری به پاسخ دهنده ارائه می شود، تا رتبه بندی کند. دارای هفت فرم است. Rokeach Value Survey و موارد دیگر را با نام “Rokeach” در سایت روان سنجی جستجو کنید.
http://ravansanji.ir/?40210191115
"محمد تقی دلخموش، 1394" مطالعه ارزش های راکیچ را انجام داده است.
اعتبار: مقادیر 0.65 تا 0.8 توسط دلخموش گزارش شده است.
نمره گذاری: پاسخ دهنده، ارزش ها را به ترتیب اهمیت رتبه بندی کند.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: https://jip.stb.iau.ir/article_513100_7c0d667d9b2a5f252dd745edab2fa75a.pdf?lang=en
منبع برای آگاهی بیشتر
دلخموش، محمد تقی .، (1394). زمینه یاب ارزشی راکیچ: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی). روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال 11، شماره 44، صص 437-440.
Rokeach‚ M. (1968).  Beliefs‚ attitudes‚ and values. San Francisco: Jossey-Bass‚ Inc. (See Chapter 7‚ Organization and change within value-attitude systems ‚ 156-178.)
Rokeach‚ M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.
Hofstede‚ G.‚ & Bond‚ M. H. (1984). Hofstede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's Value Survey. Journal of Cross-Cultural Psychology‚ 15(4)‚ 417-433.
raithwaite‚ Valerie. (1985). Structure of Human Values. Testing the Adequacy of the Rokeach Value Survey. Journal of Personality and Social Psychology‚ 49(1)‚ 250-263.