پرسشنامه ارزش های حرفه ای

پرسشنامه ارزش های حرفه ای
برگردان: محمد تقی دلخموش

Work Values Questionnaire (WVQ)
Elizur‚ Borg‚ Hunt‚ & Beck‚ 1991
1.    موفقیت در حرفه
2.    ترفیع، فرصت هایی برای ترفیع
3.    مزایا، تعطیلات، مرخصی استعلاجی، حقوق بازنشستگی و غیره
4.    سازمان، استخدام شدن در سازمانی که کارکردن در آن باعث افتخار شماست
5.    مشارکت در اجتماع، سهم حرفه در امور اجتماعی
6.    ساعت های کار مناسب
7.    همکاران، افرادهمکاری که خوشایند و سازگار هستند
8.    حرمت که برای شما به عنوان یک شخص قائل شوند
9.    دریافت پسخوراند از نتایج کار خود
10.    استقلال در کار
11.    نفوذ در سازمان
12.    نفوذ در حرفه
13.    رغبت شغلی، اشتغال به کاری که برای شما جالب است
14.    امنیت حرفه ای، کار دائمی
15.    مقام شغلی
16.    کار معنادار
17.    فرصت برای رشد شخصی
18.    فرصت ملاقات کردن افراد و تعامل با آنها
19.    جقوق دریافتی، مقدار پولی که دریافت می کنید
20.    تشخص به جهت داشتن یک کار خوب
21.    مسئولیت
22.    سرپرست، یک رئیس منصف و با ملاحظه
23.    استفاده ار توانایی و دانش در حرفه شما
24.    شرایط کار، راحت و پاکیزه
شرح سایت روان سنجی: "این پرسشنامه برای روشن کردن ارزش های حرفه ای با چهار زمینه زیر پدید آمده است. این پرسشنامه توسط "دلخموش، 1390" به فارسی برگردان شده است. دلخموش سه زمینه شناختی، رفتاری و ابزاری برای این پرسشنامه ارائه می کند. نسخه انگلیسی این پرسشنامه با عنوان "پرسشنامه ارزش های کار" در سایت روان سنجی هست.
http://ravansanji.ir/?40210281825
Four work value types: cognitive (intrinsic)‚ instrumental (extrinsic)‚ social/altruistic‚ and prestige.
اعتبار: به گزارش های "دلخموش" مراجعه کنید.
نمره گذاری: 1= بسیار بی اهمیت تا 5= بسیار با اهمیت. برای آگاهی از هر زمینه و ماده های آن به گزارش های "دلخموش" مراجعه کنید.
1= not impartment to 6= very impartment
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://ibrarian.net/navon/paper/Instruments_for_Measuring_Cultural_Values_and_Beh.pdf?paperid=5383441 & https://jip.stb.iau.ir/article_512931_813a06965cb4629b45745e3c9af37bff.pdf
منبع برای آگاهی بیشتر
دلخموش، محمد تقی .، (1389). اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفه ای در دانشجویان. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال 6، شماره 23، صص 247-259
دلخموش، محمد تقی .، (1392). پرسشنامه ارزش های حرفه ای: پرسشنامه، شیوه اجرا و نمره گذاری(نسخه فارسی). روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال 10، شماره 39، صص 321-323.
Elizur‚ D. (1984). Facets of work values: A structural analysis of work outcomes. Journal of Applied Psychology‚ 69‚ 379-389.
Elizur‚ D.‚ Borg‚ I.‚ Hunt‚ R.‚ & Beck‚ I. M. (1991). The structure of work values: A cross cultural comparison. Journal of Organizational Behavior‚ 12(1)‚ 21-38.
Elizur‚ D. (1994). Gender and work values: A comparative analysis. Journal of Social Psychology‚ 134‚ 201-212.
Elizur‚ D. (1996). Work values and commitment. International Journal of Manpower‚ 17‚ 25-30.
Elizur‚ D.‚ & Koslowsky‚ M. (2001). Values and organizational commitment. International Journal of Manpower‚ 22‚ 593-599
Elizur D.‚ Borg I.‚ Hunt R.‚ Beck I.M. (1991) The structure of work values: A cross cultural comparison. Journal of Organizational Behavior. Vol. 12. No. 1: 21–38.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.