پرسشنامه عملکرد بازتابی

پرسشنامه عملکرد بازتابی
Reflective Functioning Questionnaire (RFQ-8)
Fonagy et al.‚ 2016
1.    افکار دیگران برایم نامعلوم است.
2.    همیشه نمی توانم بفهمم که چرا کاری را انجام می دهم.
3.    وقتی عصبانی می شوم حرف‌هایی می زنم که واقعاً نمی دانم چرا آن‌ها را می گویم.
4.    وقتی عصبانی می‌شوم حرف‌هایی می‌زنم که بعداً پشیمان می‌شوم.
5.    وقتی احساس ناامنی می‌کنم، ممکن است طوری رفتار کنم که دیگران را ناراحت کند.
6.    گاهی کارهایی می کنم که واقعاً دلیل آن ها را نمی دانم.
7.    همیشه می دانم چه احساسی دارم.
8.    احساسات شدید اغلب باعث می‌شوند نتوانم به خوبی فکر کنم.
شرح سایت روان سنجی: ذهنی سازی یا عملکرد بازتابی به ظرفیت ما برای درک خود و دیگران از نظر حالات ذهنی عمدی مانند احساسات، خواسته ها، آرزوها، اهداف و نگرش ها اشاره دارد. ذهنی کردن یک ظرفیت اساسی انسانی است که برای هدایت موفقیت آمیز دنیای اجتماعی مورد نیاز است. نسخه انگلیسی این ابزار در سایت روان سنجی وجود دارد.
certainty and uncertainty factors
اعتبار:اعتبار درونی "امگا" در مطالعه "هوروت، و همکاران، 202." نزد جوانان و بزرگسالان به ترتیب 0.9 و 0.88
نمره گذاری: دستورالعملی برای تغییر کدهای پاسخ وجود دارد که در نخستین نشانی در دسترس است.
1=Strongly disagree to 7= Strongly agree
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/research/reflective-functioning-questionnaire-rfq & https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9956064/ & https://www.researchgate.net/publication/342619700
منبع برای آگاهی بیشتر
Allen JG‚ Fonagy P‚ Bateman AW. (2008). Mentalizing in clinical practice. Washington‚ DC: American Psychiatric Press;.
Ha‚ C; Sharp‚ C; Ensink‚ K; Fonagy‚ P; Cirino‚ P; (2013) The measurement of reflective function in adolescents with and without borderline traits. J Adolesc ‚ 36 (6) 1215 - 1223. 10.1016/j.adolescence.2013.09.008.
Fonagy P‚ Luyten P‚ Moulton-Perkins A‚ Lee YW‚ Warren F‚ Howard S‚ et al. (2016). Development and Validation of a Self-Report Measure of Mentalizing: The Reflective Functioning Questionnaire. Laws K‚ editor. PLOS ONE. 8;11(7) doi:10.1371/journal.pone.015867
uyten P‚ Malcorps S‚ Fonagy P‚ Ensink K. (2019) Assessment of mentalizing. In: Bateman AW‚ Fonagy P‚ editors. Handbook of mentalizing in mental health practice‚ 2nd edn. Washington‚ DC: American Psychiatric Publishing; 2019.
Luyten P‚ Campbell C‚ Allison E‚ Fonagy P. (2020).The Mentalizing Approach to Psychopathology: State of the Art and Future Directions. Annu Rev Clin Psychol. 7;16(1):297–325. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-071919-015355
Sharp‚ C.‚ Steinberg‚ L.‚ McLaren‚ V.‚ Weir‚ St.‚ Ha‚ C.‚  and Fonagy‚ P. (2021). Refinement of the Reflective Function Questionnaire for Youth (RFQY) Scale B using Item Response Theory. Assessment 10.1177/10731911211003971
Müller‚ S.‚ Wendt‚ Leon P.‚ Spitzer‚ C.‚ Masuhr‚ O.‚ Back‚ Sarah N.‚ & Zimmermann‚ J. (2022). A Critical Evaluation of the Reflective Functioning Questionnaire (RFQ). Journal of Personality Assessment‚ 104:5‚ 613-627‚ DOI: 10.1080/00223891.2021.1981346
Horva´th ‚Z.‚ Demetrovics‚ O.‚ Paksi‚ B.‚ Unoka‚ Z.‚ Demetrovics‚ Z. (2023). The Reflective Functioning Questionnaire–Revised– 7 (RFQ-R-7): A new measurement model assessing hypomentalization. PLoS ONE 18(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282000
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.