پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان
موحدیان، و همکاران 1397
Social Anxiety Questionnaire for Adults (SAQ-A30)
Caballo‚ et al 2012

http://ravansanji.ir/?40302041114

1.    با کسی احوالپرسی کنید و او به شما توجهی نکند.
2.     از همسایه درخواست کنید که سروصدا نکند.
3.    در جمع صحبت کنید.
4.    از شخصی جذاب از جنس مخالف درخواست کنید که با شما ملاقات داشته باشد.
5.    دربارهٔ غذایتان به پیشخدمت رستوران شکایت کنید.
6.    احساس کنید توسط افرادی از جنس مخالف تماشا می شوید.
7.    در جلسه ای که مسئولان حضور دارند، شرکت کنید.
8.    با افرادی صحبت کنید که توجهی به آنچه شما می گویید ندارند.
9.    کاری از شما درخواست شود که دوست ندارید انجام دهید.
10.    دوستان جدید پیدا کنید.
11.    به کسی بگویید که عده ای احساسات من را جریحه دار کرده اند.
12.    در کلاس و سر کار یا جلسه ای صحبت کنید.
13.    حفظ گفتگو با کسی که همین الآن با او آشنا شده اید.
14.    نارضایتی خود را به کسی که به شما گیر داده، بیان کنید.
15.    احوالپرسی کردن با تک تک افراد حاضر در گردهمایی اجتماعی وقتیکه شما اکثر آنها را نمی شناسید.
16.     در جمع اذیت شوید.
17.    صحبت کردن با افراد حاضر در مهمانی یا جلسه که شما آنها را نمی شناسید.
18.    وقتی معلم در کلاس یا مافوقی در جلسه ای از شما سؤالی را می پرسد.
19.    نگاه کردن در چشمان کسی که تازه با او ملاقات کرده اید، وقتیکه با او در حال گفت وگو هستید.
20.    از کسی که به او علاقه مند شده اید درخواست کنید باهم بیرون بروید. *
21.    در حضور دیگران اشتباه بکنید.
22.    از کسی که به او علاقه مند شده اید درخواست کنید باهم بیرون بروید.* [22. شرکت در یک رویداد اجتماعی که در آن تنها یک نفر را می شناسم]
23.    با شخصی از جنس مخالف که او را دوست دارید شروع به صحبت کنید.
24.    برای انجام کار اشتباه سرزنش شوید.
25.     با همکاران یا همکلاسیهایتان در حال خوردن شام یا ناهار باشید و از شما درخواست شود که از طرف کل گروه صحبت کنید.
26.    به افرادی بگویید که رفتارشان شما را آزار میدهد و از آنها بخواهید آن را متوقف کنند.
27.    از شخصی که به نظر شما جذاب است، درخواست کنید که با شما ورزش فیزیکی دونفره انجام دهد.
28.    مورد انتقاد قرار بگیرید.
29.    با مافوق یا فردی مسئول صحبت کنید.
30.     به یک نفر بگویید که من به شما علاقه مندم و به این دلیل دوست دارم شما را بیشتر بشناسم.
* ماده های 20 و 22 مشابه هستند. متن داخل [] از سایت روان سنجی است.
شرح سایت روان سنجی: پرسشنامه جدیدی برای سنجش اضطراب (هراس) اجتماعی است. که مطالعات چند فرهنگی را هم دارد (کابالو و همکاران) ابزار دارای شش عامل الف) صحبت در جمع / تعامل با معلمان، ب) تعامل با جنس مخالف، ج) انتقاد و شرمندگی، د) ابراز قاطعانه دلخوری یا انزجار، ه) تعامل با غریبه ها  و) اجرای عمومی است. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
موحدیان.، نادی.، و پژوهی در سال 1401 نسبت به بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه اقدام کرده اند.
شواهد روان سنجی: مقادیر آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهٔ اضطراب اجتماعی برابر ۰٫۸۸ و برای مؤلفه‌های صحبت‌کردن در جمع، تعامل با جنس مخالف، بیان نفرت یا نارضایتی، انتقاد و خجالت و نیز تعامل با غریبه‌ها به‌ترتیب برابر با ۰٫۶۷، ۰٫۷۴، ۰٫۶۰، ۰٫۷۲ و ۰٫۶۸ بود. گویه‌های پرسشنامهٔ اضطراب اجتماعی نشان داد که این ابزار دارای پنج عامل با شاخص‌های برازش خوب است. شاخص برازش ۰٫۸۸=GFI، ۰٫۹۱=NFI، ۰٫۹۶=CFI، ۰٫۰۵=RMSEA و ۰٫۸۶=AGFI به‌دست آمد. همچنین بین مؤلفه‌های صحبت‌کردن با افراد صاحب قدرت (۰٫۰۰۱=p و ۰٫۴۵۱=r)، تعامل با جنس مخالف (۰٫۰۰۱=p و ۰٫۶۱۴=r)، بیان نفرت یا نارضایتی (۰٫۰۰۱=p و ۰٫۵۱۸=r)، انتقاد و خجالت (۰٫۰۰۱=p و ۰٫۴۸۹=r)، چگونگی تعامل با غریبه‌ها (۰٫۰۰۱=p و۰٫۶۱۰=r) و کل پرسشنامه (۰٫۰۰۱=p و ۰٫۵۷۳=r) با پرسشنامهٔ هراس اجتماعی رابطهٔ مثبت و معناداری وجود داشت. (موحدیان و همکاران، 1401)
نمره گذاری: [اصلا یا حیلی خفیف تا شدید یا خیلی زیاد]
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: https://jdisabilstud.org/article-1-1445-fa.html &  https://www.sid.ir/paper/1121538/fa & https://jdisabilstud.org/article-1-1445-fa.pdf
منبع برای آگاهی بیشتر
موحدیان، زهرا.، نادی، محمدعلی.، و پژوهی، طاهره. (1397). ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهٔ اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30) در بین دانشجویان. . مجله مطالعات ناتوانی 1۴۰1، 76(12)
Caballo‚ V. E.‚ Salazar‚ I. C.‚ Irurtia‚ M. J.‚ Arias‚ B.‚ Hofmann‚ S. G.‚ & CISO-A Research Team (2008). Social anxiety in 18 nations: sex and age differences. Behavioral Psychology/Psicología Conductual‚ 16‚ 163-187.
Caballo‚ V. E.‚ Salazar‚ I. C.‚ Irurtia‚ M. J.‚ Arias‚ B.‚ Hofmann‚ S. G.‚ & CISO-A Research Team (2010). Measuring social anxiety in 11 countries: development and validation of the social anxiety questionnaire for adults. European Journal of Psychological Assessment‚ 26‚ 95-107.
Caballo‚ V. E.‚ Salazar‚ I. C.‚ Irurtia‚ M. J.‚ Arias‚ B.‚ and CISO-A Research Team. (2010). Validation of the “Social Anxiety Questionnaire for Adults” (SAQ-A30) with Spanish university students: similarities and differences among degree subjects and region. Behavioral Psychology/Psicología Conductual‚ 18(1)‚ pp. 5-34
Caballo‚ V. E.‚ Salazar‚ I. C.‚ Irurtia‚ M. J.‚ Arias‚ B.‚ and CISO-A Research Team. (2012) . Social Anxiety Questionnaire for Adults (SAQ-A30). Measurement Instrument Database for the Social Science. Retrieved from www.midss.ie
Caballo‚ V. E.‚ Arias‚ B.‚ Salazar‚ I. C.‚ Calderero‚ M.‚ Irurtia‚ M. J.‚ and Ollendick‚ T. H. (2012). A new self-report assessment measure of Social phobia/anxiety in children: The Social Anxiety Questionnaire for Children (SAQ-C24). Behavioral Psychology / Psicología Conductual‚  20(3)‚  pp. 485-503
Caballo‚ V. E.‚ Salazar‚ I. C.‚ Irurtia‚ M. J.‚ Arias‚ B.‚ and CISO-A Research Team. (2015). Psychometric properties of an innovative self-report measure: The Social Anxiety Questionnaire for Adults. Psychol Assess. 27(3): 997–1012. doi:10.1037/a0038828
of Life. Department of Dental Ecology‚ School of Dentistry‚ University of North Carolina
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.