درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 6
درک علت های هیجان های دیگران
خود- سنجی
مارک دیویس
6th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. وقتی فرد دیگری احساس افسردگی می کند می توانم بفهمم چرا.
_____ 2. وقتی فرد دیگری ناراحت یا عصبانی است نمی توانم بفهمم چرا.
_____ 3. می توانم علتهای هیجان های دیگران را درک کنم.
_____ 4. نمی توانم بفهمم که چرا دیگران برخی احساسات را تجربه می کنند.
_____ 5. وقتی مردم از دست من ناراحت می شوند اصلا نمی فهمم چرا.
_____ 6. می توانم علت احساسات دوستانم را به خوبی توضیح دهم.
_____ 7. وقتی همسرم نگران یا ناراحت است می توانم بفهمم چرا .
_____ 8. نمی توانم اخلاق و رفتار رئیسم را درک کنم.
_____ 9. می توانم علت های حالات هیجانی دیگران را تشخیص دهم.
_____ 10. برای تشخیص علت احساسات دیگران نه وقت می گذارم و نه تلاش می کنم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است و به نظر می رسد به دلیل یاد شده و به دلیل مسائل ترجمه ، بازنگری جدی در گزینه ها لازم است.