درک علت هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 7
درک علت های هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
7th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1. این فرد به خوبی می تواند علت هیجان های دیگران را درک کند.
_____ 2. این فرد می تواند بفهمد که چرا یک نفر دیگر افسرده است .
_____ 3. این فرد نمی تواند علتهای پیچیده احساسات دیگران را درک کند.
_____ 4. این فرد نمی تواند توضیح دهد که چرا همکارش چنین احساسی دارد.
_____ 5. این فرد نمی تواند تشخیص دهد که چرا یک نفر دیگر عصبانی است.
_____ 6. این فرد، در تشخیص تغییر اخلاق دیگران مهارت دارد.
_____ 7. این فرد به راحتی نمی فهمد که چرا یک نفر خوشحال است.
_____ 8. این فرد خفیف ترین و نامحسوس ترین علت های هیجانهای دیگران را درک می کند.
_____ 9. این فرد نمی تواند درک کند که چرا دیگران حسادت می کنند.
_____ 10. این فرد سعی می کند بفهمد که چه چیزی باعث ایجاد حسادت دوستانش می شود.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است .