درک عواقب هیجان های خود : آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 8
درک عواقب هیجان های خود
آزمون خود-سنجی
مارک دیویس
8th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. هیجان های من در نحوه برخوردم با دیگران، آثار قابل پیش بینی دارند.
_____ 2. وقتی احساس اضطراب می کنم ، به خوبی می دانم که این احساس چه اثری بر عملکرد من خواهد داشت.
_____ 3. از نحوه تاثیر هیجان هایم بر رفتارم درک خوبی دارم.
_____ 4. وقتی حال و حوصله خوبی ندارم نمی دانم این موضوع چه اثری در من خواهد گذاشت.
_____ 5. وقتی خیلی احساس ناراحتی و دلسردی می کنم، رفتارم به آسانی قابل پیش بینی می شود.
_____ 6. حتی زمانی که احساس بسیار واضحی دارم ، بازهم مطمئن نیستم که چه چیزی بعد از آن پیش خواهد آمد.
_____ 7. حال و حوصله خوب داشتن در رفتار و قضاوت من اثر کمی دارد .
_____ 8. اگر روز را حال و با حوصله و خوب شروع نکنم ، می توانم پیش بینی کنم که بقیه روز چگونه خواهد بود.
_____ 9. از نحوه تاثیر هیجان هایم در رفتارم درک زیادی ندارم.
_____ 10. وقتی از خشم منفجر می شوم، تاثیر آن در رفتارم غیرقابل پیش بینی می شود.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.