آزمون های دانش آموزی Student J-R

 • KidCOPE. Spirito‚ Stark‚ & Williams‚ 1988. اندازه گیری مقابله نزد کودکان
 • Kid-Friendly Student Survey مطالعات دوستدار کودک
 • Learning Self-Regulation Questionnaire (SRQ-L)
 • Leisure Activity—Teen Conflict Survey فعالیت ها در اوقات فراغت
 • Life Satisfaction Scale for Problem Youth (LSSPY). Donohue et al.‚ 2003. مقیاس رضایت زندگی برای مشکل جوانان
 • Lipsitt Self-Concept Scale for children (SC). Lipsitt‚ 1958. مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت
 • Loneliness at School احساس تنهایی در مدرسه
 • Model of the parental involvement process- Student Instrument مدل فرایند مشارکت (درگیری) والدین هوور- دمپسی و ساندلر ابزارها
 • Modified Peer Nomination Inventory پرسشنامه تعیین همسالان
 • Multidimensional Measure of Children's Perceptions of Control (MMCPC). Connell‚ 1985. اندازه گیری چند بعدی ادراک کودکان از مهار
 • My Life in School Checklist فهرست زندگی من در مدرسه
 • Nature and Extent of Bullying in Schools. Livesey‚ et al‚ 2007. پرسشنامه ماهیت و شیوع قلدری در مدارس
 • Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ). Olweus‚ 1996. پرسشنامه قربانی/ مرتکب قلدری یا زورگویی
 • Parental Involvement in School
 • Parental Involvement توجه (درگیری) والدین
 • Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) – Student. Midgley et al. 1998 & revised version Midgley et al. 2000. مقیاس های الگوی یادگیری سازگار
 • Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale (PA-CSES). Singh & Bussey‚ 2009. مقیاس کارآمدی مقابله با پرخاشگری همسالان
 • Peer and Self-Rating Scale (PSRS). Glow and Glow‚ 1980. مقیاس رده بندی خود و همسالان
 • Peer Estimated Conflict Behavior Inventory پرسشنامه برآورد رفتار تعارض نزد همسالان
 •  Peer Interactions in Primary School Questionnaire پرسشنامه تعامل همسالان در مدرسه ابتدایی
 • Persistence Scale for Children (PS). Lufi and Cohen‚ 1987. مقیاس پایداری کودکان
 • Personal Attribute Inventories for Children (PAIC) and (NPAIC). Parish‚ 1976‚ 1978. پرسشنامه های ویژگی (خصیصه)های شخصی کودکان
 • Personal Value on Achievement Scale مقیاس ارزشهای شخصی در پیشرفت تحصیلی
 • Procrastination Scale (Lay‚ 1986)
 • Psychological Sense of School Membership احساس روانی به عضویت مدرسه
 • QUESTIONNAIRE ISRD 2 مقیاس بین المللی خود- گزارش دهی بزه کاری
 • Reactive-Proactive Aggression Student
 • Reason for Living Scales. Linehan and Osman et al‚ 1983‚ 1996. مقیاس های دلایل برای زندگی
 • Revised Posttraumatic Growth Inventory for Children (PTGI-C-R). Kilmer et al.‚ 2009. سیاهه رشد ناشی از سانحه کودکان- بازنگری شده
 • Revised Pro-victim Scale. Rigby‚ 1997. مقیاس طرفداری از قربانی