آزمون های دانش آموزی Student J-R

 • KidCOPE. Spirito‚ Stark‚ & Williams‚ 1988. اندازه گیری مقابله نزد کودکان
 • Kid-Friendly Student Survey مطالعات دوستدار کودک
 • Knowledge‚ Management‚ & Personal Meaning 
 • Learning Self-Regulation Questionnaire (SRQ-L)
 • Leisure Activity—Teen Conflict Survey فعالیت ها در اوقات فراغت
 • Life Satisfaction Scale for Problem Youth (LSSPY). Donohue et al.‚ 2003. مقیاس رضایت زندگی برای مشکل جوانان 
 • Lipsitt Self-Concept Scale for children (SC). Lipsitt‚ 1958. مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت
 • Loneliness at School احساس تنهایی در مدرسه
 • Model of the parental involvement process- Student Instrument مدل فرایند مشارکت (درگیری) والدین هوور- دمپسی و ساندلر ابزارها
 • Modified Peer Nomination Inventory پرسشنامه تعیین همسالان
 • Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)
 • Multidimensional Measure of Children's Perceptions of Control (MMCPC). Connell‚ 1985. اندازه گیری چند بعدی ادراک کودکان از مهار
 • Multidimensional Multiattributional Causality Scale
 • Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale
 • My Life in School Checklist فهرست زندگی من در مدرسه
 • Nature and Extent of Bullying in Schools. Livesey‚ et al‚ 2007. پرسشنامه ماهیت و شیوع قلدری در مدارس
 • Nowicki-Strickland Locus of Control Scales
 • OCDQ-REOCDQ-RE: THE ORGANIZATIONAL CLIMATE DESCRIPTION-Elementary Schools
 • OCDQ-RMOCDQ-RM: THE ORGANIZATIONAL CLIMATE DESCRIPTION- Middle Schools
 • OCDQ-RSOCDQ-RS:THE ORGANIZATIONAL CLIMATE DESCRIPTION- Secondary Schools
 • Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ). Olweus‚ 1996. پرسشنامه قربانی/ مرتکب قلدری یا زورگویی
 • Organizational Health for High School
 • Parental Involvement in School
 • Parental Involvement توجه (درگیری) والدین
 • Parent-School Involvement Scale
 • Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) – Student. Midgley et al. 1998 & revised version Midgley et al. 2000. مقیاس های الگوی یادگیری سازگار
 • Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale (PA-CSES). Singh & Bussey‚ 2009. مقیاس کارآمدی مقابله با پرخاشگری همسالان
 • Peer and Self-Rating Scale (PSRS). Glow and Glow‚ 1980. مقیاس رده بندی خود و همسالان
 • Peer Estimated Conflict Behavior Inventory پرسشنامه برآورد رفتار تعارض نزد همسالان
 • Peer Interactions in Primary School Questionnaire پرسشنامه تعامل همسالان در مدرسه ابتدایی
 • Peer-Nomination of Aggression
 • Perceived Autonomy Support: The Climate Questionnaires‚The Learning Climate Questionnaire (LCQ)
 • Perceived Harm Scale
 • Perception of Problem Behavior
 • Perceptions of Parents Scales (POPS)‚ The College-Student Scale
 • Perpetration in Dating Relationships
 • Persistence Scale for Children (PS). Lufi and Cohen‚ 1987. مقیاس پایداری کودکان
 • Personal Attribute Inventories for Children (PAIC) and (NPAIC). Parish‚ 1976‚ 1978. پرسشنامه های ویژگی (خصیصه)های شخصی کودکان
 • Personal Value on Achievement Scale مقیاس ارزشهای شخصی در پیشرفت تحصیلی
 • Positive Youth/School Connection
 • Preschool Internal-External Control Scale
 • Procrastination Scale (Lay‚ 1986)
 • Procrastination Scale For student populations
 • Prosocial Involvement‚ Opportunities and Rewards
 • Psychological Sense of School Membership احساس روانی به عضویت مدرسه
 • QUESTIONNAIRE ISRD 2 مقیاس بین المللی خود- گزارش دهی بزه کاری
 • Reactive-Proactive Aggression Student
 • Reason for Living Scales. Linehan and Osman et al‚ 1983‚ 1996. مقیاس های دلایل برای زندگی
 • Responsibility for Student Achievement
 • Revised Posttraumatic Growth Inventory for Children (PTGI-C-R). Kilmer et al.‚ 2009. سیاهه رشد ناشی از سانحه کودکان- بازنگری شده
 • Revised Pro-victim Scale. Rigby‚ 1997. مقیاس طرفداری از قربانی
   
 •    
  آذر 1402
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  اردیبهشت 1389
  اردیبهشت 1389
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.