اندازه گیری بهداشت روانی

اندازه گیری بهداشت روانی
امیدیان، مرتضی و علوی لنگرودی، سیدکاظم. 1386
1.     اغلب احساس می كنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.
2.     اغلب كسانی را كه می شناسم مرا دوست دارند.
3.     برای رسیدن به اهدافم به سختی تلاش میكنم.
4.     دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف كنم.
5.     وقتی تحت فشار و استرس زیادی هستم بعضی مواقع احساس می كنم كه دارم از هم می پاشم.
6.     اغلب دچار تنش می شوم و عصبی هستم.
7.     بعضی وقتها كاملاً احساس بی ارزشی می كنم.
8.     اغلب از نحوة برخورد دیگران با خود عصبانی می شوم.
9.     بیشترمواقع كه كارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب درمیآید احساس دلسردی می كنم و می خواهم آنها را ناتمام رها كنم.
10.اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می كنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل كند.
11.من فردی خوش مشرب، شاد و باروحیه هستم.
12.من فردی بسیار فعال هستم.
13.بعضی وقتها آن قدر احساس خجالت می كنم كه دلم میخواهد خود را از دیگران مخفی كنم.
14.من فوق العاده خوشحالم.
15.احساس می كنم آینده سرشار از امید است.
16.احساس می كنم بر تمام جنبه های زندگیم كنترل كامل دارم.
17.احساسمیكنمزندگیسرشارازدلگرمیوتشویقاست.
18.همیشهتأثیرخوبیرویزندگیمداشته ام.
19.منبهزندگیعشقمی ورزم.
20.احساسمیكنمانرژیبیپایانیدارم.
21.ازیكماهپیشتاكنوناحساسضعفوسستیمی كنم.
22.مدتیاستبراثرنگرانیدچاربیخوابیشده ام.
23.اخیراًحساسمیكنمدائمتحتفشارهستم.
24.مدتیاستاحساسمی كنمعصبانیوبدخلقشده ام.
25.بدوندلیلقانع كنندهایاحساسهراسووحشتمی كنم.
26.احساسمیكنمدرانجامهركاریناتوانهستم.
27.دریكماهاخیردرتماممدتعصبانیهستم.
28.اخیراًاحساسمیكنمفردبی ارزشیهستم.
29.احساسمیكنمزندگیكاملاًناامیدكنندهاست.
30.احساسمیكنمزندگیارزشزندهبودنراندارد.
31.آنقدراعصابمخراباستكهنمیتوانمكاریانجامدهم.
32.منعقایدمشخصیدرموردنقشمدرخانواده امدارم.
33.هرگزدرموردآرزوهایشغلی امدچارشكوتردیدنشده ام.
34.مطمئننیستماصولزندگیكهبداناعتقاددارمبرایممناسب باشد.
35.به خوبیمیدانمكهاززندگیمچهمیخواهم.
36.زندگیمبامعنااست.
37.راجعبهاهدافزندگیممطمئنهستم.
38.زندگیممرتبوسامانیافته است.
39.احساسمیكنمكهانسانباارزشیهستم.
40.احساسمیكنمكهمثلیكانسانكاملدرحالرشدوكمالهستم.
41.رویهمرفتهاززندگیخودراضیهستم.
42.خودراانسانیموفقوكامیابمیدانم.
43.استعدادهایذاتیخویشرامی شناسم.
44.احتمالاٌدرآیندهعقایدمدرموردمذهبتغییرخواهدكرد.
45.اینروزهااحساسمی كنمبهدارویتقویتینیازدارم.
46.اخیراًنمیتوانمخودراسرگرمومشغولنگهدارم.
شرح: امیدیان و علوی لنگرودی در مقاله خود ابراز داشته اند که :
 این ابزاری جدید برای اندازه گیری بهداشت روانی است.
پس از انتخاب 46 گویه و تحلیل مولفه های اصلی، پرسشنامه ای با 36 گویه به دست آورده اند.
نمونه گروه پایانی 90 نفر از کارکنان دانشگاه بوده است.
در مقاله پرسشنامه با 46 گویه را با همبستگی هر گویه با دو عامل: الف) بهداشت روانی ، ب) فقدان بهداشت روانی ارائه کرده اند.
اعتبار : بین 0.86 تا 0.92
نمره گذاری : طیف لیکرت 5 گزینه ای
چگونگی دستیابی
امیدیان، مرتضی و علوی لنگرودی، سیدکاظم. 1386. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی ابزاری جدید برای اندازه گیری بهداشت روانی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، دوره جدید، شماره 31، آبان 1387، صص 44-45.
Daneshvar (Raftar) Shahed University/ 15th year/ 2008/ No.31
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.