پرسشنامه جهت گیری جنسی – اجتماعی

پرسشنامه جهت گیری جنسی – اجتماعی
Sociosexual Orientation Inventory (SOI)
Simpson’s (e.g.‚ 1998)
شرح : نام فرد یا افرادی که برگردان کرده اند روشن نیست. Payvand Jalali  برگردان نیازمند بازنگری جدی است.
نسخه انگلیسی این ابزار روی تارنمای روان سنجی هست.
همه آگاهی ها درباره این ابزار ، نسخه فارسی و نسخه زبان های گوناگون را می توانید در نشانی زیر بیابید.
1. در طول سال گذشته با چند نفر سکس داشته اید؟
0
1
2
3
4
5-6
7-9
10-19
20 یا بیشتر
 
2. با چند شریک جنسی مختلف ، فقط یک بار سکس داشته اید؟
0
1
2
3
4
5-6
7-9
10-19
20 یا بیشتر
 
3. بدون آن که بخواهید رابطه تعهد آور داشته باشید با چند نفر رابطه جنسی داشته اید ؟
0
1
2
3
4
5-6
7-9
10-19
20 یا بیشتر
 
4. به نظرم سکس بدون عشق اشکالی ندارد.
1 □
2 □
3 □
4 □
5 □
6 □
7 □
8 □
9 □
کاملاًمخالفم
 
 
 
 
 
کاملاًموافقم
5. احساس می کنم با سکس با گذرا و غیر جدی با شریک های مختلف راحت هستم و از آن لذت می برم .
1 □
2 □
3 □
4 □
5 □
6 □
7 □
8 □
9 □
کاملاًمخالفم
 
 
 
 
 
کاملاًموافقم
6. دوست ندارم با کسی سکس داشته باشم مگر آن که مطمئن شوم با او رابطهای جدی و بلند مدت خواهم داشت.
1 □
2 □
3 □
4 □
5 □
6 □
7 □
8 □
9 □
کاملاًمخالفم
 
 
 
 
 
کاملاًموافقم
7. هر چند وقت یک بار ، به خیالپردازی درباره سکس داشتن با کسی می پردازید که با او رابطه ای عاطفی متعهدانه ندارید؟
1- هرگز
2بسیار به ندرت
3 –  تقریباً هر دو یا سه ماه یکبار
4  – تقریباً هر ماه یکبار
5 –  تقریباً هر دو هفته یکبار
6 –  تقریباً هر هفته یکبار
7 –  چندین بار در هفته
8 –  تقریباً هر روز
□ 9 – دست کم یک بار در روز
8. چند وقت یک بار در کنار کسی که درگیر رابطه عاطفی متعهدانه با او نیستید، احساس برانگیختگی جنسی می کنید؟
1هرگز
2 –  بسیار به ندرت
3 –  تقریباً هر دو یا سه ماه یکبار
4 –  تقریباً هر ماه یکبار
5 –  تقریباً هر دو هفته یکبار
6 –  تقریباً هر هفته یکبار
7 –  چندین بار در هفته
8 –  تقریباً هر روز
□ 9 – دست کم یک بار در روز
9. در زندگی هر روزه ، هر چند وقت یک بار خیال پردازی های خودجوش درباره سکس داشتن با کسی دارید که تازه با او آشنا شده اید؟
□ 1 – هرگز
□ 2 – بسیار به ندرت
□ 3 – تقریباً هر دو یا سه ماه یکبار
□ 4 – تقریباً هر ماه یکبار
□ 5 – تقریباً هر دو هفته یکبار
□ 6 – تقریباً هر هفته یکبار
□ 7 – چندین بار در هفته
□ 8 – تقریباً هر روز
□ 9 – دست کم یک بار در روز
 
نسخه انگلیسی این آزمون را می توانید در بخش آزمون های بهداشت زوج ها باعنوان زیر بیابید.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.