آزمون بازخورد خوردن

آزمون بازخورد خوردن
بابایی، سمیه. خداپناهی، محمد کریم. صالح صدق پور، بهرام. 1386
1.     از چاق بودن وحشت دارم.
2.     به میزان کالری غذاهایی که می خورم توجه می کنم.
3.     بعد از غذا خوردن شدیدا خودم را سرزنش می کنم.
4.     تمایل به لاغر بودن ذهن مرا به خود مشغول می کند.
5.     وقتی ورزش می کنم به سوزاندن کالری های بدنم فکر می کنم.
6.     فکر داشتن چربی اضافی در بدنم ذهن مرا مشغول می کند.
7.     از خوردن غذاهایی که قند دارند خودداری می کنم.
8.     بعد از خوردن شیرینی جات احساس ناراحتی می کنم.
9.     رژیم لاغری می گیرم.
10.دوست دارم معده ام (شکمم) خالی باشد.
11.متوجه می شوم که فکر غذا ذهن مرا مشغول می کند.
12.دوره هایی داشته ام که در آن احساس کرده ام نمی توانم از خوردن دست بکشم.
13.بعد از آن که غذا می خورم استفراغ می کنم.
14.احساس می کنم غذا زندگیم را کنترل می کند.
15.فکر و وقت زیادی را صرف مساله غذا می کنم.
16.احساس می کنم دیگران ترجیح می دهند که من بیشتر بخورم.
17.دیگران فکر می کنند من خیلی لاغر هستم.
18.هنگام غذا خوردن لقمه های کوچک بر می دارم.
19.وقتی با خوردنی ها روبرو می شوم خودم را کنترل می کنم.
20.احساس می کنم دیگران مرا مجبور به خوردن می کنند.
اعتبار: آلفا کرونباخ 0.86
شرح: ابزار برای سنجش بازخوردها و رفتارهای بیمارگونه خوردن کاربرد دارد. نسخه انگلیسی 40 گویه ای این ابزار با نام Eating Attitudes Test در بخش آزمون های وابسته به خوردن، روی تارنمای روان سنجی وجود دارد.
اصل آزمون 26 گویه است ولی بابایی و همکاران  20 گویه آن را در گزارش خود معتبر دانسته اند و وارد کرده اند. در بحث و نتیجه گیری گزارش خود به آن اشاره کرده اند.
نمره گذاری : طیف شش درجه ای لیکرت :  0= هرگز/ 0= به ندرت/ 0= گاهی اوقات/ 1= خیلی اوقات/ 2= بیشتر اوقات/ 3= همیشه
بابایی، سمیه. خداپناهی، محمد کریم. صالح صدق پور، بهرام. 1386. مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1، صص 61-68
Garner DM‚ Olmstead MP‚ Bohr Y‚ Garfinkel. 1982. PE. The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological. Medicine 1982; 12: 871-878.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.