پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز

پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز
علیپور؛ زهرا، اسکندری؛ نرگس، لمیعیان؛ می نور، احمری طهران؛ هدی، حاجی زاده؛ ابراهیم، ایزدی؛ احمد.
The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ)
Snell & Finney.1989; 1996
1.     فكر كردن در مورد ايدز مرا مضطرب ميسازد.
2.     گاهي اوقات در مورد مقابله با ايدز دچار مشكل ميشوم.
3.     زماني كه در مورد تهديد ايدز فكرميكنم دچار تنش ميشوم.
4.     در مورد همه گیری ایدز خیلی مضطربم.
5.     زماني كه در مورد روابط جنسي فكرميكنم در مورد ايدز احساس ترس و وحشت ميكنم.
6.     از ابتلا به ایدز می ترسم.
7.     هنگام صحبت كردن در مورد ايدز با (شريك جنسي، همسر) دچار مشكل ميشوم.
8.     زماني كه خطر ايدز را درك ميكنم احساس آشفتگي ميكنم.
9.     بيماري ايدز مرا عصبي و مضطرب ميسازد.
10.زمانيكه در مورد سرايت ايدز از شريك جنسي فكرميكنم احساس ترس و ناراحتي می کنم.
11.I'm not worried about getting AIDS
12.از صحبت كردن در مورد ايدز با دوست صميميام (شريك جنسي) خجالت ميكشم. 
13.زماني كه در مورد ايدز فكرميكنم ضربان قلبم در اثر اضطراب افزايش مييابد.
14.زماني كه در مورد ايدز با مردم صحبت ميكنم مضطرب ميشوم.
15.Because of AIDS‚ I feel nervous about initiating sexual relations
16.All these discussions of AIDS leaves me feeling a bit alarmed
17.I would not find it hard to discuss AIDS with an intimate partner
18.AIDS makes me feel jittery about ha‎ving sex with someone
19.هنگام بحث درباره ايدز احساس ناراحتي ميكنم.
20.گاهي اوقات نگرانم كه ممكن است شركاي جنسي گذشتهام به ايدز مبتلا بوده باشد.
21.با فكر كردن در مورد ابتلا به ايدز نگران ميشوم .
22.I would not hesitate to ask a former sex partner about AIDS-related concerns.
23.The issue of AIDS is a very stressful experience for me.
24.زماني كه در مورد ايدز با فرد ديگري صحبت ميكنم عصبي ميشوم.
25.خطر ابتلا به ايدز مرا در مورد داشتن رابطه جنسي دچار پريشاني ميكند.
26.من در مورد كارهايي كه در رابطه با بيماري ايدز بايد انجام دهم نگرانم.
27.اضطراب در مورد ايدز در حال تأثيرگذاري برروابط شخصي من است.
28.در كل، توجه رسانهها به ايدز باعث ميشود احساس بي قراري كنم.
29.زماني كه در مورد ايدز فكرميكنم نگران ميشوم.
30.در هنگام رابطه جنسي در مورد ابتلا به ايدز نگران خواهم شد.
31.All this recent media attention about AIDS leaves me feeling on edge.
32.AIDS does not influence my willingness to engage in sexual relationships.
33.زماني كه در مورد ايدز فكرميكنم، احساس تنش ميكنم.
34.I am more anxious than most people are about the disease AIDS.
35.If I were to have sex with someone‚ I would worry about AIDS.
36. I'm pretty indifferent to the idea of catching AIDS.
37.به دليل بيماري ايدز، براي شركت در يك رابطه جنسي مردد هستم.
38.زماني كه در مورد ايدز با كسي صحبت ميكنم، احساس آشفتگي زياد ميكنم.
39.زماني كه در مورد خطر ايدز فكرميكنم واقعاوحشت زده ميشوم.
40.ترس از ايدز من را از درگير شدن در يك رابطه جنسي عصبي ميكند.  
41.با افزايش خطرآلوده شدن به ايدز من دچار مشكل (آشفتگي) شده ام.
42.به علت ايدز، براي شروع يك رابطه جنسي جديد بيش از حد عصبي ميشوم.
43.گسترش بيماري ايدز، باعث ميشود كمي استرس داشته باشم.
44.از اين كه ممكن است ايدز مستقيما بر زندگي من تأثيرگذار باشد نگرانم.
45.قبل از همه گيري بيماري ايدز نسبت به رابطه جنسي نگرش بهتري داشتم.
46.زماني كه در مورد احتمال ابتلا به ايدز فكرميكنم بسيار ناراحت ميشوم.
47.بحث در مورد ايدز مرا ناراحت ميكند .
48.همه اين صحبتها در مورد ايدز مرا عصبي و ناراحت ميكند.
49.نگران هستم كه ممكن، حامل ويروس ايدز باشم.
اعتبار: آلفا در دامنه 0.70 تا 0.91. نرگس اسکندری و همکاران (1392)
شرح سایت روان سنجی: اسکندری و همکاران 40 گویه آزمون اصلی را به کار گرفته اند و 37 گویه را در در خرده مقیاس ها نشان داده اند که عینا در بالا آمده است. یاد آوری شود که گویه ها در هر خرده مقیاس ، با گویه های "اسنل" یکسان نیست. اسکندری و همکاران عامل ها را چنین معرفی کرده اند: 1) نگران شناختی، 2) برانگیختگی فیزیولوژیک، 4) مهار جنسی، 1) نگران شناختی و 5) ترس از ایدز. برای آگاهی بیشتر به منبع مراجعه کنید.
نسخه انگلیسی آزمون روی سایت روان سنجی وجود دارد .گویه های انگلیسی توسط سایت روان سنجی افزوده شده اند.
نمره گذاری
0= اصلا مشخصه من نیست تا 4= کاملا مشخصه من است.
برای آگاهی از گویه ها در هر خرده مقیاس به منبع مراجعه کنید.
علیپور؛ زهرا، اسکندری؛ نرگس، لمیعیان؛ می نور، احمری طهران؛ هدی، حاجی زاده؛ ابراهیم، ایزدی؛ احمد. 1392. بررسي پايايي و روايي پرسشنامه ابعاد اضطراب ايدز در جمعيت دانشجویان ايرانی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(5)، 448-454
منبع برای آگاهی بیشتر
Snell‚ W. E.‚ Jr.‚ & Finney‚ P. (in press). The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire. In C. M. Davis‚ W. L. Yarber‚ and S. L. Davis (Eds.)‚ Handbook of sexuality-related measures. Newbury Park: Sage.
     Snell‚ W. E.‚ Jr.‚ Finney‚ P. D. & Godwin‚ L. (1991). Stereotypes about AIDS. Contemporary Social Psychology‚ 15‚ 18-38.
Fisher‚ T. D.‚ Davis‚ C. M.‚ Yarber‚ W. L.‚ & Davis‚ S. L. (2010). Handbook of Sexuality-Related Measures. New York: Routledge
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.