مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت
جان بزرگی 1377
1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د –  کاملاً موافقم
2- یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.
الف – کاملاً نادرست است./ ب – تقریباً نادرست است./ ج- تقریباً درست است./ د- کاملاً درست است.
3- هدف از عبادات مذهبی تامین یک زندگی شاد و آرام است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
4- برای من داشتن یک زندگی اختلاقی مهمتر از اعتقادات مذهبی است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
5- اگرچه من فردی مذهبی هستم، اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
6- مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
7- اگرچه من مذهبی هستم اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
8- من عمدتاً به این دلیل نماز می خوانم که به من آموزش داده اند نماز بخوانم.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
9- من عمدتاً به این دلیل به مکان های مذهبی می روم که در چنین اماکنی از ملاقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم، لذت می برم.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
10- گاهی اوقات ضروری می بینم که به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی ام در اعتقادات مذهبی ام تجدیدنظر کنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
11- من عمدتاً به خاطر کسب حمایت و آرامش نماز می خوانم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
12-مذهب همان کاری را می کند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان می کند. یعنی کمک می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
13- تلاش زیادی می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفتار زندگیم وارد کنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
14- اغلب حضور خداوند را در زندگیم احساس می کنم.
الف – کاملاً نادرست است./ ب – تقریباً نادرست است./ ج- تقریباً درست است./ د- کاملاً درست است.
15- اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند.
الف- کاملاً همینطور است./ ب- تقریباً همینطور است./ ج – تقریباً اینطور نیست./ د – مطلقاً اینطور نیست.
16- نمازهایی که در هنگام تنهایی می خوانم به همان اندازه که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارد.
الف – تقریباً همیشه/ ب – اغلب موارد/ ج – بعضی مواقع/ د – بندرت
17- اگر اتفاق غیرمنتظره ای برایم پیش بیاید به مسجد می روم.
الف – بیش از یکبار در هفته/ ب- حدوداً هفته ای یکبار/ ج – کمتر از یک بار در ماه/ د – کمتر از یکبار در سال
18- اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که:
1- به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم.
2- به گروهی که فعالیت های سیاسی انجام می دهند ملحق شوم.
الف – ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم.
ب – احتمالاً گروه اول را ترجیح خواهم داد.
ج – احتمالاً گروه دوم را ترجیح خواهم داد.
د – ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم.
19- مذهب خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سوالات من درخصوص معنای زندگی پاسخ می دهد.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
20من پیرامون مذهبِ خودم مطالعات زیادی انجام می دهم.
الف – اغلب/ ب – معمولاً/ ج – بندرت/ د – هرگز
21- برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تامل و تفکر در مورد مذهب بکنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
شرح سایت روان سنجی: 12 گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی جهت گیری درونی را می سنجد.
اعتبار: آلفا کرونباخ 0.71
منبع
جان بزرگی، مسعود. بررسی اثربخشی روان درمانگری با و بدون جهت گیری مذهبی اسلامی بر اضطراب و تنیدگی. مجله روانشناسی، 1377 ؛ سال دوم، شماره 8.
جان بزرگي م. بررسي اثربخشي رواندرمانگري كوتاه مدت با و بدون جهتگيري مذهبي بر مهـار اضـطراب و تنيدگي. پایان نامه دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.