مقیاس تعارض نقش جنسیتی

مقیاس تعارض نقش جنسیتی
چمی کارپور، پورشهباز، دولتشاهی و مشتاق. 1389
Gender Role Conflict Scale (GRCS)
O’Neil‚ J.M.‚ Helms‚ B.J.‚ Gable‚ R.K.‚ David‚ L.‚ & Wrightsman‚ L.S. (1986)
پیشرفت شغلی، برایم مهم است.
اینكه به كسی بگویم نگرانش هستم، برایم دشوار است.
برایم دشوار است كه علاقه ام به یك مرد را به صورت كلامی بیان كنم.
برنامه كاری (یا درسی) سنگینم مرا كلافه كرده است.
به نظر من، پول درآوردن بخشی از موفقیت است.
درك كردن احساسات شدید برایم دشوار است.
صمیمیت و نزدیكی عاطفی با سایر مردان در من تنش ایجاد میكند.
گاهی اوقات ارزش شخصی خودم را براساس موفقیت شغلی یا تحصیلیام ارزیابی می كنم.
هنگامی كه م یخواهم احساساتم را نشان دهم، حس میكنم در برابر دیگران آسیب پذیر می شوم.
ابراز كردن احساساتم به سایر مردان میتواند خطری برایم به همراه داشته باشد.
مقام، شغل یا تحصیلم با اوقات فراغت یا زندگی خانوادگی ام تداخل كرده است.
معمولاً ارزش افراد را بر اساس میزان پیشرفت و موفقیت آنها ارزیابی میكنم.
برایم دشوار است كه هنگام رابطه جنسی راجع به احساساتم حرف بزنم.
به عنوان یك مرد، نگرانم كه مبادا ضعف و نقصی از خود نشان دهم.
برایم دشوار است كه نیازهای عاطفی خود را پیش دوست یا همسرم ابراز كنم.
مردانی كه سایر مردان را لمس میكنند، احساس ناخوشایندی در من ایجاد میكنند.
به سختی وقتی برای آرامش و آسایش پیدا میكنم.
برایم مهم است كه همیشه، كارها را خوب انجام دهم.
ابراز كردن احساسات لطیف، برایم دشوار است.
 بغل كردن مردان برایم دشوار است.
اغلب، احساس می كنم كه نیاز دارم مسؤول افراد دور و برم باشم.
در رابطه با دخترها و زنها، احساسات شدید خود را بیان نمیكنم.
رقابت با دیگران بهترین راه موفقیت است.
موفقیت و پیروزی را ملاكی برای سنجش ارزشمندی خود میدانم.
اغلب، در یافتن كلمات برای توصیف احساساتم دچار مشكل میشوم.
گاهی اوقات در نشان دادن عواطفم به مردان دچار تردید می شوم كه دیگران چه فكری راجع به من خواهند كرد.
نیاز به كار یا مطالعه، بیش از اندازه، مرا از خانواده یا فراغت دور كرده است.
تلاش می كنم موفق تر از دیگران باشم.
دوست ندارم هیجاناتم را به دیگران نشان بدهم.
برایم دشوار است كه احساساتم نسبت به دوست یا همسرم را، هنگام رابطه جنسی به او بگویم.
فشار كار یا تحصیل، اغلب، سایر بخشهای زندگی (خانه، سلامت، اوقات فراغت) مرا مختل می سازد.
اغلب دلواپس این هستم كه دیگران، عملكرد مرا در محیط كار یا دانشگاه چگونه ارزیابی می كنند.
معمولاً در روابط غیررسمی با سایر مردان، احساس راحتی نمیكنم.
زرنگ تر یا به لحاظ بدنی، قویتر بودن از سایر مردان، برایم مهم است.
وقتی یك مرد خیلی دوستانه با من برخورد میكند، در فكر میروم كه آیا او، تمایل جنسی به من دارد.
كار زیاد و استرس ناشی از نیاز به پیشرفت، بر زندگیام تأثیر میگذارد یا به آن آسیب می رساند.
دوست دارم نسبت به دیگران، احساس برتری كنم.
شرح سایت روان سنجی: جهار عامل 1) موفقیت؛ قدرت؛ رقابت، 2) هیجان پذیری محدود، 3) رفتارعاطفی محدود با سایر مردان، و4) تعارض میان کار و روابط خانوادگی.
اعتبار: آلفا کرونباخ در نسخه انگلیسی به ترتیب: 0.84، 0.84، 0.86 و 0. در نسخه فارسی چمی کار و همکاران 0.74 برای موفقیت، 0.78 برای هیجان پذیری، 0.72 رفتار هاطفی محدود با سایر مردان، 0.70 برای تعارض میان کار و روابط خانوادگی و برای کل مقیاس 0.81
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/files/site1/user_files_c9bb5c/chamikar-A-10-573-2-f5e85ef.pdf
نمره گذاری
لیکرت شش نقطه ای از 1= کاملا مخالفم تا 6= کاملا موافقم
منبع برای آگاهی بیشتر
چمی کارپور. مهدی، پورشهباز. عباس، دولتشاهی. بهروز و مشتاق. نهاله،. 1389. ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی. دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی، (1)13، 47، 49-60.
O’Neil‚ J.M.‚ Helms‚ B.J.‚ Gable‚ R.K.‚ David‚ L.‚ & Wrightsman‚ L.S. (1986). Gender Role ConflictScale: College Men’s Fear of Femininity. Journal ofSex Roles‚ 14‚335-350.